Onnistunut vierailu / Ett lyckat besök / A successful visit

Museo on suljettu. Arkistopalvelut sähköisesti.

Museet är stängt. Arkivtjänsterna sköts digitalt.

The Museum is closed. The Archive is digitally open.

 

MAKSUTAVAT / BETALMEDEL / METHODS OF PAYMENT

Meillä käyvät maksutavaksi käteinen, pankkikortti, luottokortit Visa, Visa Electron ja Master Card, Smartum viiden euron yhdistetty liikunta- ja kulttuuriseteli, Smartum Visa sekä Museokortti (kortin voi myös uusia tai ostaa museon kassalta). Ryhmät voivat maksaa pääsymaksut ja mahd. opastusmaksut myös laskulla. Laskutuslisä on 6 €.

Hos oss kan besökaren betala kontant, med bankkort, kreditkorten Visa, Visa Electron och Master Card, samt med Smartums fem euros kombinerade motions- och kulttursedel, Smartum Visa och Museikort (kort kan också köpas eller förnyas hos oss). Grupper kan också faktureras för inträde och eventuell guidning. Faktureringstillägget är 6 €.

Accepted methods of payment are cash, bank card, credit cards Visa, Visa Electron and Master Card, Smartum 5-euro-Liikunta- ja Kulttuuriseteli ”culture voucher” and Smartum Visa are also accepted as well as the Museum Card (we also sell and renew Museum cards). Groups may also pay their entrance fees by invoice. Billing fee 6 €.

 

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY / GRATIS INTRÄDE / FREE ENTRANCE 

  • 0-17-vuotiaat / 0-17-åringar / 0-17 year olds
  • Porvoon koulu- ja päiväkotiryhmät (koko vierailu työpajoineen ja opastuksineen) / Borgås skol- och daghemsgrupper (hela besöket, inklusive verkstad och guidning) / School- and kindergarden groups from Porvoo (entrance, workshop and guided tours)
  • Ryhmien vetäjät ja kuljettajat / Gruppledare och chaufförer / Group leaders and drivers
  • Vammaisten avustajat / Ledsagare för handikappade / Assistants of disabled persons
  • Median edustajat lehdistökortilla / Personer med presskort / Press card holders
  • Museokortilla tai ICOM-kortilla / Personer med Museikort eller ICOM-kort / Museum card or ICOM card holders
  • Museoaiheiden opiskelijat (kulttuuri, taide & biologia) / Studerande i museiämnen (kultur, konst & biologi) / Students of culture, art or biology

 

RYHMÄVIERAILUT / GRUPPBESÖK / GROUP VISITS 

Ruuhkatilanteita välttääkseen on suositeltavaa että myös omatoimisesti vierailevat isohkot ryhmät ennakkoilmoittautuvat.

För att undvika trängsel är det önskvärt att också större grupper som besöker museet på egen hand förhandsanmäler sig.

To avoid jams it is recommended that also larger self-directed groups in advance inform the museum about their visit.

 

On mahdollista vierailla myös normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Ylimääräinen avaamismaksu on arkisin 28 €/h ja pyhinä 56 €/h.

Det är möjligt att besöka museet också utanför de normala öppettiderna. Avgiften för extra öppethållning är 28 €/h på vardagar och 56 €/h på helgdagar.

It is possible to visit the Museum outside the normal opening hours. Our additional fee on Weekdays is 28 €/h and on Weekends and Holidays 56 €/h.

 

 

ESTEETÖN PÄÄSY Holmin talon alakertaan, jossa sijaitsee työpajatila ja kauppa. 

OBEHINDRAD TILLGÄNGLIGHET till Holmska gårdens första våning där verkstaden och butiken befinner sig.

HANDICAP FRIENDLY LOCALITIES on the ground floor of Holm House. 

 

PYSÄKÖINTIPAIKAT / PARKERINGSPLATSER / PARKING SPACE

Museolla ei ole asiakkaille varattuja pysäköintipaikkoja näyttelytilojen yhteydessä. Porvoon kaupungin yleisistä parkkipaikoista löytyy tietoa kaupungin sivulta: https://www.porvoo.fi/pysakointialueet 

Museet saknar för besökarna reserverade parkeringsplater i närheten av utställningslokalerna. Uppgifter om Borgå stads allmänna parkeringsplatser hittas på adressen: https://www.borga.fi/parkeringsplatser

The Museum does not have parking space reserved for visitors. Information about general parking spaces in Porvoo can be found on the address (in finnish): https://www.porvoo.fi/pysakointialueet  

 

MATKUSTA LINJA-AUTOLLA / ÅK MED BUSS / TRAVEL BY BUS

Porvooseen pääsee kätevästi linja-autolla ihan keskustaan asti. Helsingin keskustasta matkaan kuluu korkeintaan tunti. Aikataulut: https://www.matkahuolto.fi/ 

Med buss kommer du behändigt ända till Borgå centrum. Från Helsingfors centrum tar resan högst en timme. Tidtabeller: https://www.matkahuolto.fi/sv/

You can easily travel by Bus to Porvoo city centre. From Helsinki Bus Terminal Kamppi the journey will take an hour or less. Timetables: https://www.matkahuolto.fi/en/

 

 

NARIKKA / GARDEROB / CLOAK ROOM

Naulakot ja lukolliset säilytyslokerot löytyvät rakennusten eteisestä. Tavaroiden säilytys omalla vastuulla.

Garderob ock låsförsedda förvaringsfack finns i byggnadernas tambur. Förvaring på eget ansvar.

Coat racks and safety boxes with locks can be found in the lobby. If you leave possessions, you do so at your own risk.

 

WC / TOALETT / RESTROOM

Näyttelytilojen yhteinen WC asiakkaille löytyy Holmin talon kellarikerroksesta. Tilaan johtaa kapeat portaat, joten astele varovasti!

Utställningslokalernas gemensamma toalett för besökare befinner sig i Holmska gårdens källarvåning. Trapporna till källaren är smala, så gå försiktigt!

The public restroom is situated in the cellar of the Holm House. The stairs leading down are narrow, so please step carefully!

 

VALOKUVAAMINEN / FOTOGRAFERING /PHOTOGRAPHING

Museossa saa valokuvata ns. matkamuistokuvia vierailusta ilman salamaa tai jalustaa ja vain omaan käyttöön. Jos kuvia julkaistaan esim. facebookissa tai instagramissa kuvauspaikka on mainittava. Muun tyyppiset kuvaukset on sovittava erikseen: 040 838 0556 tai info@porvoonmuseo.fi

Fotografering för eget bruk, sk. turistbilder, och utan användning av blixt eller stativ är tillåten i museet. Om bilderna publiceras i exempelvis facebook eller instagram börplatsen nämnas. Fotografering för kommersiella ändamål måste avtalas om på förhand: 040 838 0556 eller info@porvoonmuseo.fi

You are allowed to take pictures in the Museum for private use and without flash or stand. If you intend to publish any pictures, on for example facebook or instagram, the location must be mentioned. For taking pictures for commercial use a contract must be made in advance: 040 838 0556 or info@porvoonmuseo.fi

 

ELÄIMET / DJUR / ANIMALS

Lemmikkieläimille ei ole pääsyä museoon, mutta opaskoirat, avustajakoirat, kuulokoirat sekä hypokoirat ovat lämpimästi tervetulleita avustaessaan omistajaansa vierailun aikana.

Keldjur får inte medtas till museet, men ledarhundar, assistenthundar, signalhundar samt hypohundar är varmt välkomna med sina ägare.

Pets are not allowed in the Museum, but Guide dogs, Assisting dogs, Hearing dogs and Hypo alert dogs are most welcome in company with their owners.