Opetuspalvelut / Undervisningstjänster

UUDEN KULTTUURIOPETUSSUUNNITELMAN KOKEILU ALKAA! / NU TESTAS DEN NYA LÄROPLANEN FÖR KULTURÄMNEN!

Uusi lukukausi toi mukanaan uudet opetussuunnitelmat. Niiden uutena osana on kulttuuriopetussuunnitelma, jonka tavoitteena on tasapuolisesti tarjota kaikille porvoolaisille lapsille kulttuurielämyksiä jokaisena vuotena. Lisää Porvoon kulttuurikasvatussuunnitelmasta Kultis: www.porvoo.fi/koulujen-opetussuunnitelmaa-tukeva-tarjonta

TOIMINTA ON ILMAISTA!

I daghem och skolor inleds läsåret med en ny läroplan. I den ingår en plan för kulturämnen, vars syfte är att varje år mer jämnlikt erbjuda kulturupplevelser åt alla barn i Borgå. Mera om Borgå stads plan för kulturfostran Kultis: www.borga.fi/aktivitetsutbud-som-stoder-skolornas-laroplan

VERKSAMHETEN ÄR GRATIS!

 

JÄNNITTÄVIÄ AIKAMATKOJA MENNEISYYTEEN / SPÄNNANDE TIDSRESOR TILL DET FÖRLUTNA 

VANHA RAATIHUONE / GAMLA RÅDHUSET 

Porvoon vanha raatihuone on Suomen vanhin yhä pystyssä oleva raatihuone! Nykyään se on täynnä jännittäviä aarteita ja sen perusnäyttelyt kattavat Porvoon ja sen lähiseudun historian jääkauden päättymisestä aina 1930-luvulle asti. Opetuspalveluja: Oppitunteja, opastuksia ja luentoja museossa: monipuolinen valikoima erilaisia teemoja esim. ”Koulu, työ vai leikki – entisajan lasten arkea”, ”1800-luvun moderni Porvoo”, ”Taiteen kultakaudesta nykyaikaan”, ”Jokilaaksojen valtiaat – kivikaudesta keskiaikaan”.

Det gamla rådhuset i Borgå är det äldsta existerande rådhuset i Finland! Numera är byggnaden fylld med spännande skatter och basutställningar som presenterar Borgå med omnejds historia allt från istidens slut till 1930-talet. Undervisningstjänster: Lektioner, guidningar och föreläsningar i museet: ett stort urval av olika specialområden, t.ex. ”Skola, arbete eller lek – barnens vardag förr”, ”Ett modernt Borgå på 1800-talet”, ”Borgå lantdag”, ”Konst från den finländska guldåldern fram till nutid” och ”Ådalens härskare – från stenåldern till medeltiden”.

HOLMIN TALO / HOLMSKA GÅRDEN

Vuonna 1763 valmistuneessa Holmin talossa voi tutustua varakkaan porvoolaisen kauppiaan kotiin ja talon elämään 1700-luvun lopulla. Talosta löytyvät sali, salonki, herrainhuone, makuuhuone ja keittiökamari. Näyttelyyn liittyy multimedia ”Holmin perhe – Familjen Holm”. Kummitustarinan myötä katsojalle kerrotaan ajan elämänmenosta, tavoista ja mm. esillä olevista muotokuvista.  Opetuspalveluja:  Oppitunteja, opastuksia ja luentoja museossa: monipuolinen valikoima erilaisia teemoja esim. ” Elämää kauppiaskodissa” ja ”1700-luvun taide ja tyyli”.

I den Holmska gården från år 1763 kan man bekanta sig med en välbärgad köpmannafamiljs hem och livet där vid slutet av 1700-talet. Hemmet består av sal, sällskapsrum, herrum, sovrum och kökskammare. Utställningen kompletteras av en multimedia ”Holmin perhe – Familjen Holm”. Även tidens seder presenteras och en spöklik stämning uppstår då porträtten vaknar till liv… Undervisningstjänster: Lektioner, guidningar och föreläsningar i museet: ett mångsidigt urval av specialområden t.ex. ”Livet i ett köpmannahem” och ”1700-talets konst och möbelstilar”.

 

MUITA OPETUSPALVELUJA JA PROJEKTEJA / ÖVRIGA UNDERVISNINGSTJÄNSTER SAMT PROJEKT

Museolehtorien vierailut kouluihin: / Museilektorernas skolbesök:

KULTTUURIHISTORIALLISET TEEMAT / KULTURHISTORISKA TEMAN (H. Tenhovuori)

 Kadonnut kaupunki – vanhojen valokuvien Porvoo  / Den försvunna staden – de gamla fotografiernas Borgå

 Esihistoriasta keskiaikaan – arkeologian aarteita Porvoon seudulla  / Från förhistoria till medeltid – arkeologiska skatter från Borgåtrakten

 Roskasta ritarilinnaksi – asumisen historiaa modernisti kierrättäen / Från skrot till riddarborg- husets historia ur återvinnings synvinkel

 Porvoo – käsityöläisten kaupunki / Borgå – hantverkarnas stad

 Porvoon valtiopäivät  / Borgå lantdag

 Entisajan leikit ja lorut / Gamla tiders lekar och ramsor

TAIDE- JA TYYLIHISTORIALLISET TEEMAT / KONSTHISTORISKA TEMAN (M. Jämbäck)

 taiteilija Johan Knutson (1816 – 1899) / Konstnären Johan Knutson (1816 – 1899)

 kuvanveistäjä Ville Vallgren (1855 – 1940) / Skulptören Ville Vallgren (1855 – 1940)

 taiteilija Albert Edelfelt (1854 – 1905) / Konstnären Albert Edelfelt (1854 – 1905)

 Iris – taideteollisuus ja jugend / Iris – ett konstindustriellt företag

 muotoilija Saara Hopea (1925 – 1984) / Formgivaren Saara Hopea (1925 – 1984)

 Tyyliä ja toimivuutta – sisustuksen ja huonekalujen historiaa / Stilhistoria – gamla tiders möbler och inredning

 

Museo tarjoaa myös: / Museet erbjuder även:

Asiantuntevaa apua erilaisiin projekteihin / Sakkunnig hjälp till olika projekt

Teemakiertokävelyjä mm. Porvoon valtiopäivien, arkkitehtuurin ja esihistorian merkeissä / Temarundvandringar t.ex. Borgå lantdag, arkitektur och förhistoria

www.linnajoenkaupunki.fi ja/och www.ullantarina.fi  – aikamatkoja Porvoon menneisyyteen internetin kautta / – tidsresor till det historiska Borgå via internet

Kulttuurikoulu – toiminta yhteistyössä koulu- ja kulttuuritoimen sekä Porvoonseudun musiikkiopiston, taidekoulun ja kirjaston kanssa. Lisätietoa kts. http://www.peda.net/veraja/porvoo/kulttuurikoulu  /  Kulturskolan – verksamhet i samarbete med skol- och kulturväsendet samt Borgånejdens musikinstitut, konstskolan och biblioteket. För mer info se: https://www.porvoo.fi/se/service/kultur/borga_kulturskola/vad_ar_kulturskolan

 

MUSEOLEHTOREIDEN VIERAILUPAKETTEJA / MUSEILEKTORENAS FÖRELÄSNINGSPAKET:

ONNEA SUOMI 100 VUOTTA! / GRATTIS FINLAND 100 ÅR!

Suomen itsenäisyyden suuri juhlavuosi 2017 on nyt hyvässä vauhdissa. Porvoon museossa on tarjolla museolehtoreiden teemavierailupaketteja, jotka sopivat juhlavuoden viettoon tai sen pohjustamiseen:

 • Kuinka ennen elettiin – arkea sadan vuoden takaa
 • Koulu 100 vuotta sitten
 • Nuori, itsenäinen Suomi porvoolaisin silmin – tapahtumia sadan vuoden takaa
 • Kotirintaman arkea – Porvoo toisen maailmansodan kourissa
 • 1900-luvun taide
 • Porvoo taiteessa

Jubileumsåret 2017 för det självständiga Finland är i full gång. Borgå museum erbjuder olika temapaket i anknytning till museilektorernas besök till skolorna för att fira jubileumsåret eller få mer information om det självständiga Finland:

 • Livet förr – vardagen för 100 år sedan
 • Skolan för 100 år sedan
 • Det unga, självständiga Finland ur borgåbornas synvinkel – händelserna för 100 år sedan
 • Vardagen på hemmafronten – livet i Borgå under andra världskriget
 • Konsten på 1900-talet
 • Borgå i konsten

 

Ennakkotietoa tulevasta juhlanäyttelystä / Förhandsinformation om jubileumsutställningen:

TUON MINÄ MUISTAN / DET DÄR MINNS JAG        29.9.-31.12.2017

Muistatko ensimmäisen nakkisämpyläsi Frysarin kioskilla, Naisopiston kauniit ”tipat” tai ravintola Crystalin Mannerheiminkadulla. Porvoon museon näyttelyn ”Tuon minä muistan” kuvat, filmit ja esineet vievät aikamatkalle itsenäisyyden ajan Porvooseen. Tule muistoinesi näyttelyyn!

Mitä Porvoossa tapahtui vuonna 1917, kun Venäjän keisarin valta kirposi ja itsenäisyys saavutettiin? Mitä miettivät asukkaat, jotka jakaantuivat kahteen leiriin ja aseistautuivat? Myöhemmin sisällissodan repimä kansakunta yhtenäistyi ja toinen maailmansota kohdattiin yhdessä.

Mistä Porvoossa on eri aikoina saatu arkinen elanto? Moni porvoolainen muistaa vielä Eklöfin tehtaat, Porvoon Panimon ja Porvoon veneveistämö. Vielä 1950-luvulla tukkeja uitettiin Porvoonjokea pitkin kaupungissa toimineille tehtaille ja sahoille. Tiedätkö missä asioitiin, kun mentiin Simolinille, Laboriin tai Elantoon? Löydä vastaukset näyttelystä!

Lahkeet alkoivat lepattaa ja nuoriso kapinoi 1960-luvulla. Porvoon vanhoja oloja järkyttivät myös kaupunkiin ja maalaiskuntaan tulvineet uudet asukkaat. He rakensivat ensin uuden öljynjalostamon ja jäivät sitten sitä hoitamaan. Kaupunkikuva muuttui, kun vanhoja taloja purettiin ja uusia rakennettiin.  Kokonaan uusia asuinalueita nousi eri puolille Porvoota. Koko Suomen sadan itsenäisen vuoden ajan kaupunki ja sen asukkaat ovat olleet muutoksessa.

Tuon minä muistan -näyttelyyn liittyy lapsille tarkoitettu laaja oheisohjelmisto. Lisätietoa ohjelmistosta julkaistaan elokuussa 2017.

Minns du din första korvsemla från Frysarns kiosk, de vackra ”tipporna” vid Institutet för unga flickor i Borgå eller restaurang Crystal vid Mannerheimgatan. Bilderna, filmerna och föremålen till utställningen ”Det där minns jag” för besökaren på en tidsresa till Borgå under självständighetstiden. Kom till utställningen med dina minnen!

Vad hände i Borgå år 1917 när ryska kejsaren miste makten och Finland blev självständigt? Vad ansåg invånarna som ställdes mot varandra och tog till vapen? Senare förenades den tudelade nationen och vid andra världskrigets utbrott stod man tillsammans sida vid sida.

Hur har man under olika tider försörjt sig i Borgå? Mången borgåbo minns fortfarande Eklöfs fabriker, Borgå Bryggeri och Borgå båtvarv. Ännu på 1950-talet flottades timmer längs Borgå å till fabriker och sågar i staden. Känner du vad till man köpte då man gick till Simolin, Labor eller Elanto? Du finner svaren i utställningen!

På 1960-talet blev byxbuntarna vidare och de unga började revoltera. Förhållandena i staden och landskommunen ändras av ett stort antal nyinflyttande invånare. Först byggdes ett nytt oljeraffinaderi och byggarna stannade kvar för raffinaderiet blev även deras nya arbetsplats. Stadens utseende förändrades när gamla hus revs och nya byggdes. Helt nya bostadsområden uppstod i olika delar av Borgå. Både staden och dess invånare genomgick förändringar under 100 år av självständighet i Finland.

Mer information om det omfattande specialprogrammet som är riktat till barn i anslutning till utställningen Det där minns jag publiceras i augusti 2017.

Galleria Vanha Kappalaisentalo, Välikatu 13/ Galleri Gamla Kaplansgården, Mellangatan 13

 

LISÄTIETOA AIHEESTA…  /  FÖR MER INFO…

– Kulttuurihistoria / Kulturhistoria: Hannele Tenhovuori: 040- 5435424, hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi

– Taidehistoria ja taidekasvatus / Konsthistoria och konstfostran: Margaretha Jämbäck: 041- 5455145, margaretha.jamback@porvoonmuseo.fi

– www.porvoonmuseo.fi

HALUATKO POSTIA SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI? / VILL DU FÅ INFO TILL DIN E-POST?

Jos haluat lisää tietoa Porvoon museosta ja sen opetuspalveluista niin ilmoittaudu sähköpostilistallemme osoitteeseen hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi

Om du vill ha mer information om Borgå museum och våra undervisningstjänster vänligen anmäl dig till vår e-postlista: hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi