Opetuspalvelut / Undervisningstjänster

Yhteisen kulttuuriperinnön teemavuosi 2018

Euroopan unionin nimeämä kulttuuriperintövuosi 2018 on sateenvarjo, jonka alla toteutetaan projekteja, tapahtumia, aloitteita ja kampanjoita ympäri Eurooppaa.

Suomessa pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. Toteuttamiseen voivat osallistua kaikki halukkaat: kiinnostuneet, ammattilaiset, kansalaisjärjestöt ja paikalliset toimijat. Tavoitteeseen kuuluu myös lisätä saavutettavuutta, saatavuutta sekä kulttuuriperinnön kestävää käyttöä. Kulttuuriperintö on kohtaamisten paikka ja vuoropuhelun väline, sosiaalinen voimavara.

Lisätietoja: http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi/

 

Temaåret 2018 för vårt gemensamma kulturarv

Under Europaåret för kulturarv 2018 anordnas en lång rad evenemang, utställningar, fester och informationskampanjer runt om i Europa. 

I Finland är delaktighet i kulturarvet huvudtema. Alla intresserade kan delta: kulturarvsproffs, medborgarorganisationer, regionala och lokala aktörer. Ett mål är också att förbättra tillgängligheten och att främja hållbar användning. Kulturarvet är en mötesplats, ett verktyg för dialog – en social resurs.

Mer info: http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/sv/

 

KULTIS

Opetussuunnitelman uutena osana on kulttuuriopetussuunnitelma, jonka tavoitteena on tasapuolisesti tarjota kaikille porvoolaisille lapsille kulttuurielämyksiä. Toiminta on osallistujilleen ilmaista. Porvoon museon kulttuuriopetussuunnitelman mukainen tarjonta on suunnattu esikoululaisille ja 5-luokkalaisille.

En nyhet i läroplanen är kulturundervisningen, vars syfte är att rättvist erbjuda kulturupplevelser åt alla barn i Borgå. Deltagandet är gratis. Kulturläroplanen i Borgå museum är ämnad åt förskolebarn och 5-klassister.

Lisätietoja / Mer information: http://www.porvoo.fi/koulujen-opetussuunnitelmaa-tukeva-tarjonta

 

TERVETULOA KONKKARONKKAAN! / VÄLKOMMEN TILL KONKARONGEN!

Holmin talon alakerrassa toimii kokeellinen työpajatila – KONKKARONKKA. Tilassa järjestetään suurin osa museon työpajatoiminnasta koulu- ja päiväkotiryhmille.

I Holmska gårdens nedre våning finns KONKARONGEN – ett upplevelserikt verkstadsutrymme. Här ordnas huvuddelen av museets verkstäder för skol- och daghemsgrupper.

 

HELMIKUUSSA: ”MUSEOETSIVÄ JA MYSTEEREITÄ” / I FEBRUARI: ”MUSEIDETEKTIVER OCH MUSEIMYSTERIER”

Museoetsivä -kurssi esikoululaisille

Mukava ja toiminnallinen tapa tutustua museon toimintaan ja menneisyyden jälkiin Holmin talossa. Tutustumme kauppiasperheen taloon ja arkeen 1700-luvulla. Tilaisuus päättyy pieneen ”kokeeseen”, josta selvittyään voi ylpeänä kutsua itseään museoetsiväksi ja tästä todisteeksi saa museoetsivä-kortin.

Museidetektiven – en kurs för förskolebarn

En möjlighet att på ett trevligt och aktivt sätt bekanta sig med verksamheten i museet och upptäcka spår av de förgångna i Holmska gården. Vi bekantar oss med köpmannafamiljens hem och vardag på 1700-talet. Besöket avslutas med ett litet ”prov” som berättigar till den stolta titeln museidetektiv. Som bevis ges den färska detektiven ett eget museidetektivkort!

Ilmainen Porvoon päiväkotiryhmille / Gratis för daghemsgrupper i Borgå

Kesto / Längd: 1 ½ h

Ajanvaraus / Boka tid: hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi ; 040 543 5424

Museomysteeri – seikkailu 5-luokkalaisille

Tule tutustumaan Vanhan raatihuoneen salaisuuksiin! Museon uumeniin on hautautunut sarja tehtäviä jotka perustuvat historian lähteisiin. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan kaikkia aisteja ja pelotonta mieltä! Oikeiden vastausten avulla museon vanha salaisuus ratkeaa…

Museimysteriet – ett äventyr för 5-klassister

Välkommen till det hemlighetsfulla Gamla rådhuset! Gömda i museets skrymslen finns uppgifter som baserar sig på historiska källor. För att finna lösningen behöver du alla dina sinnen och en fördomsfri attityd! Med hjälp av de rätta svaren löser du den gamla hemligheten i museet…

Ilmainen Porvoon kouluryhmille / Gratis för skolgrupper i Borgå

Kesto / Längd: 1 ½ h

Ajanvaraus / Boka tid: hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi ; 040 543 5424

 

MAALISKUUSSA: A.W. FINCH – VÄRIÄ JA MUOTOJA / I MARS: A.W. FINCH – FÄRG OCH FORM

Nostetaan esille A. W. Finchin kiehtova väri- ja muotokieli! Tutustumme Finchin (Iris-) keramiikkaan Vanhassa raatihuoneessa, minkä jälkeen syvennymme hänen elämäänsä ja taiteeseen kuvien kera Konkkaronkassa. Työpajassa syntyy värikkäitä pointillistisia taideteoksia.

A.W. Finchs fascinerande färg- och formspråk presenteras! Vi bekantar oss med Finch´ keramik (Iris) i Gamla rådhuset och därefter visas bilder om Finch´ liv och konst i Konkarongen. I verkstaden skapas färggranna pointillistiska konstverk.

Ilmainen Porvoon päiväkoti- ja kouluryhmille / Gratis för daghems- och skolgrupper i Borgå

Kesto / Längd: 1 ½ h

Ajanvaraus / Boka tid: hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi ; 040 543 5424

 

HUHTIKUUSSA: LAIVA ON LASTATTU… / I APRIL: ETT SKEPP KOMMER LASTAT… 

Uppoudumme Porvoon merelliseen menneisyyteen. Mitä Itämeri on merkinnyt porvoolaisille? Millaisia laivoja Porvoossa on rakennettu ja minne niillä on purjehdittu? Millaista on ollut elämä purjelaivalla ennen vanhaan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsimme vastauksia ja työpajassa kokeilemme omia laivanrakennustaitoja…

Vi bekantar oss med kuststaden Borgå och dess maritima förflutna. Vilken betydelse har Östersjön haft för Borgåborna? Hurdana skepp byggdes i trakten och vart seglade man? Hur levde man ombord på ett skepp? Tillsammans finner vi svaren till dessa och många fler frågor och i verkstaden prövar vi på våra egna båtbyggartalanger…

Ilmainen Porvoon päiväkoti- ja kouluryhmille / Gratis för daghems- och skolgrupper i Borgå

Kesto / Längd: 1 ½ h

Ajanvaraus / Boka tid: hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi ; 040 543 5424

 

TOUKOKUUSSA: MULTAA JA MAAOMENOITA HOLMIN TALOSSA / I MAJ: MYLLA OCH JORDÄPPLEN I HOLMSKA GÅRDEN

Miltä maistuu maaomena? Mihin raparperia ennen käytettiin? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin voitte löytää vastauksen Holmin talossa! Tutustumme porvoolaiseen 1700-luvun lopun elämään, ruokaan ja ryyteihin. Istutamme myös siemeniä, joista kasvaa kaiken parantavaa ihmelääkettä (ainakin jos 1700-luvun lääkäreihin on uskominen).

HUOM! Sään salliessa olemme myös ulkona, joten varautukaa kelin mukaan!

Hur smakar ett jordäpple? Till vad användes rabarber förr? Du finner svaren till dessa och många fler frågor i Holmska gården! Vi bekantar oss med livet och matkulturen i Borgå vid slutet av 1700-talet. För att inte glömma den egna örtagården. Vi sår frön som blir till växer som kan användas som mirakelmedicin (i alla fall enligt läkarna på 1700-talet).

OBS! Vi vistas även utomhus om vädret tillåter, kläd dig enligt vädret!

Ilmainen Porvoon päiväkoti- ja kouluryhmille / Gratis för daghems- och skolgrupper i Borgå

Kesto / Längd: 1 ½ h

Ajanvaraus / Boka tid: hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi ; 040 543 5424

 

JÄNNITTÄVIÄ AIKAMATKOJA MENNEISYYTEEN / SPÄNNANDE TIDSRESOR TILL DET FÖRLUTNA 

VANHA RAATIHUONE / GAMLA RÅDHUSET 

Porvoon vanha raatihuone on Suomen vanhin yhä pystyssä oleva raatihuone! Nykyään se on täynnä jännittäviä aarteita ja sen perusnäyttelyt kattavat Porvoon ja sen lähiseudun historian jääkauden päättymisestä aina 1930-luvulle asti. Opetuspalveluja: Oppitunteja, opastuksia ja luentoja museossa: monipuolinen valikoima erilaisia teemoja esim. ”Koulu, työ vai leikki – entisajan lasten arkea”, ”1800-luvun moderni Porvoo”, ”Taiteen kultakaudesta nykyaikaan”, ”Jokilaaksojen valtiaat – kivikaudesta keskiaikaan”.

Det gamla rådhuset i Borgå är det äldsta existerande rådhuset i Finland! Numera är byggnaden fylld med spännande skatter och basutställningar som presenterar Borgå med omnejds historia allt från istidens slut till 1930-talet. Undervisningstjänster: Lektioner, guidningar och föreläsningar i museet: ett stort urval av olika specialområden, t.ex. ”Skola, arbete eller lek – barnens vardag förr”, ”Ett modernt Borgå på 1800-talet”, ”Borgå lantdag”, ”Konst från den finländska guldåldern fram till nutid” och ”Ådalens härskare – från stenåldern till medeltiden”.

HOLMIN TALO / HOLMSKA GÅRDEN

Vuonna 1763 valmistuneessa Holmin talossa voi tutustua varakkaan porvoolaisen kauppiaan kotiin ja talon elämään 1700-luvun lopulla. Talosta löytyvät sali, salonki, herrainhuone, makuuhuone ja keittiökamari. Näyttelyyn liittyy multimedia ”Holmin perhe – Familjen Holm”. Kummitustarinan myötä katsojalle kerrotaan ajan elämänmenosta, tavoista ja mm. esillä olevista muotokuvista.  Opetuspalveluja:  Oppitunteja, opastuksia ja luentoja museossa: monipuolinen valikoima erilaisia teemoja esim. ” Elämää kauppiaskodissa” ja ”1700-luvun taide ja tyyli”.

3D-esittely: http://dimensa.fi/3d-tilaesittely/holmin-talo/skinned/

I den Holmska gården från år 1763 kan man bekanta sig med en välbärgad köpmannafamiljs hem och livet där vid slutet av 1700-talet. Hemmet består av sal, sällskapsrum, herrum, sovrum och kökskammare. Utställningen kompletteras av en multimedia ”Holmin perhe – Familjen Holm”. Även tidens seder presenteras och en spöklik stämning uppstår då porträtten vaknar till liv… Undervisningstjänster: Lektioner, guidningar och föreläsningar i museet: ett mångsidigt urval av specialområden t.ex. ”Livet i ett köpmannahem” och ”1700-talets konst och möbelstilar”.

 

MUITA OPETUSPALVELUJA JA PROJEKTEJA / ÖVRIGA UNDERVISNINGSTJÄNSTER SAMT PROJEKT

Museolehtorien vierailut kouluihin: / Museilektorernas skolbesök:

KULTTUURIHISTORIALLISET TEEMAT / KULTURHISTORISKA TEMAN (H. Tenhovuori)

 Kadonnut kaupunki – vanhojen valokuvien Porvoo  / Den försvunna staden – de gamla fotografiernas Borgå

 Esihistoriasta keskiaikaan – arkeologian aarteita Porvoon seudulla  / Från förhistoria till medeltid – arkeologiska skatter från Borgåtrakten

 Roskasta ritarilinnaksi – asumisen historiaa modernisti kierrättäen / Från skrot till riddarborg- husets historia ur återvinnings synvinkel

 Porvoo – käsityöläisten kaupunki / Borgå – hantverkarnas stad

 Porvoon valtiopäivät  / Borgå lantdag

 Entisajan leikit ja lorut / Gamla tiders lekar och ramsor

TAIDE- JA TYYLIHISTORIALLISET TEEMAT / KONSTHISTORISKA TEMAN (M. Jämbäck)

 taiteilija Johan Knutson (1816 – 1899) / Konstnären Johan Knutson (1816 – 1899)

 kuvanveistäjä Ville Vallgren (1855 – 1940) / Skulptören Ville Vallgren (1855 – 1940)

 taiteilija Albert Edelfelt (1854 – 1905) / Konstnären Albert Edelfelt (1854 – 1905)

 Iris – taideteollisuus ja jugend / Iris – ett konstindustriellt företag

 muotoilija Saara Hopea (1925 – 1984) / Formgivaren Saara Hopea (1925 – 1984)

 Tyyliä ja toimivuutta – sisustuksen ja huonekalujen historiaa / Stilhistoria – gamla tiders möbler och inredning

 

MUSEO TARJOAA MYÖS: / MUSEET ERBJUDER OCKSÅ:

Asiantuntevaa apua erilaisiin projekteihin / Sakkunnig hjälp till olika projekt

Teemakiertokävelyjä mm. Porvoon valtiopäivien, arkkitehtuurin ja esihistorian merkeissä / Temarundvandringar t.ex. Borgå lantdag, arkitektur och förhistoria

www.linnajoenkaupunki.fi – aikamatka Porvoon menneisyyteen internetin kautta /  tidsresa till det historiska Borgå via internet

KULTIS – toiminta yhteistyössä koulu- ja kulttuuritoimen sekä Porvoonseudun musiikkiopiston, taidekoulun ja kirjaston kanssa. / – verksamhet i samarbete med skol- och kulturväsendet samt Borgånejdens musikinstitut, konstskolan och biblioteket.

Lisätietoa kts.: / För mer info se:  https://www.porvoo.fi/kultis-kulttuurikasvatusta-lapsille-ja-kouluikaisille

– Lähitulevaisuudessa… HUOM 3-luokkalaiset! Oletteko osallistumassa Porvoon valtiopäivät -tanssiaisiin ja haluaisitte hiukan taustatietoja siitä, mitä vuonna 1809 Porvoon ensimmäisissä valtiopäivätanssiaisissa tapahtui? Porvoon valtiopäivät 1809 – teemaluento on varattavissa kouluille helmi-maaliskuussa 2018. / I SIKTE… OBS tredje klassister! Kommer ni att delta i Borgå lantdagsbalen och vill veta lite mer om vad som hände under den första lantdagsbalen 1809 i Borgå? Specialföreläsningen Borgå lantdag 1809 kan reserveras till skolorna i februari-mars 2018.

Ottakaa yhteyttä / Kontakta: hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi

Opettajille suunnattua veso-koulutusta 17.4. (suomeksi) ja 19.4. (ruotsiksi) teemalla ”Sota ja rauha – sodan vuosista rauhan aikaan”. / Fba-skolning för lärare 17.4 (på finska) och 19.4 (på svenska) under rubriken ”Krig och fred – från krigstider till fred”.

Lisätietoja / Mer info: https://peda.net/hankkeet/okkul

 

LISÄTIETOA AIHEESTA…  /  FÖR MER INFO…

– Kulttuurihistoria / Kulturhistoria: Hannele Tenhovuori: 040 543 5424, hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi

– Taidehistoria ja taidekasvatus / Konsthistoria och konstfostran: Margaretha Jämbäck: 040 566 9663, margaretha.jamback@porvoonmuseo.fi

 

HALUATKO POSTIA SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI? / VILL DU FÅ INFO TILL DIN E-POST?

Jos haluat lisää tietoa Porvoon museosta ja sen opetuspalveluista niin ilmoittaudu sähköpostilistallemme osoitteeseen hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi

Om du vill ha mer information om Borgå museum och våra undervisningstjänster vänligen anmäl dig till vår e-postlista: hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi