Avoimet työpaikat / Lediga platser

MUSEOMESTARI Porvoon museoon – mahdollisimman pian

Haemme joukkoomme museomestaria vakituiseen työsuhteeseen, jonka työtehtäviin kuuluu näyttely- sekä kokoelmatoimintaa. Museomestari huolehtii kokoelmatilojen järjestelyistä. Hän osallistuu olosuhdeseurantaan ja vastaa kuljetuksista. Museomestarin työnkuvaan kuuluvat myös museoturvallisuuteen, -tekniikkaan sekä kiinteistöihin liittyvät työtehtävät. Työssä tarvitaan organisointi- ja yhteistyötaitoja, sekä paineensietokykyä.

Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva museoalan, kuten museomestarin tutkinto. Edellytämme hakijalta kokemusta museotyöstä, kykyä fyysiseen työhön, B-ajokorttia ja suomen tai ruotsin kielen erinomaista, näistä toisen kielen vähintään tyydyttävää taitoa. Eduksi katsotaan englannin kielen taito. Arvostamme ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteiden tuntemusta, vahvaa AV-osaamista ja hyviä tietoteknisiä taitoja.

Työsuhde alkaa vaikka heti, tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävässä aloittamista.

Hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteella: marina.catani@porvoonmuseo.fi viimeistään 24.11.2019 ja lisäkysymyksiin vastaa amanuenssi Juha Jämbäck 040-736 6840.

 

MUSEIMÄSTARE till Borgå museum – så fort som möjligt

Vi anställer en museimästare till en ordinarie tjänst med utställnings- och samlingsverksamhet som ansvarsområde. Museimästaren deltar i utvecklandet av funktioner för samlingsutrymmen. Hen ansvarar för uppföljning av klimatförhållanden och transporter. Till museimästarens arbetsbeskrivning hör även museisäkerhet, -teknik samt uppgifter i anknytning till museibyggnaderna. Hen bör kunna organisera, samarbeta och vara stresstålig.

Behörighetsvillkor för uppgiften är museianpassad yrkesexamen; gärna museimästare. Vi förutsätter att den sökande har erfarenhet från museiarbete, kapacitet till ett fysiskt krävande arbete, B-körkort och som språkkrav svenska eller finska som första språk och tillräcklig kunskap i det andra av dessa nämnda språk. Vi värdesätter kunskaper i engelska samt organisations- och grupparbetsfärdighet, kännedom om principer för förebyggande konservering, hög AV-kompetens och goda datatekniska färdigheter.

Anställningsförhållandet börjar så fort som möjligt, eller enligt överenskommelse. Anställningsvillkoren bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA). Den som väljs till museimästare bör innan arbetet inleds uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningen sänds per e-post till marina.catani@porvoonmuseo.fi senast den 24 november 2019.

Information: amanuens Juha Jämbäck 040-738 68 40

 

 

ARKEOLOGI Porvoon museoon – Itä-Uudenmaan aluevastuumuseoon 1.1.2020 alkaen

Arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena toimivan arkeologin tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnitteluhankkeiden arviointi, lausuntojen valmistelu, viranomaisneuvotteluihin osallistuminen, maastokäynnit, rekisterien ylläpito sekä muut arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluun ja hoitoon liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, jossa pääaineena arkeologia. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä sen suojeluun ja hoitoon. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielien taitoa ja mielellään myös ruotsinkielen taitoja, hyviä neuvottelutaitoja ja kykyä toimia ryhmässä.

Monipuolinen kielitaito ja muut museoaineet katsotaan hakijalle eduksi kuten myös vastuualueen maantieteellinen tuntemus ja kenttäkokemus. Ajokorttikin on hyödyksi.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaan. Haastattelut pidetään viikko 48 ja tehtävä täytetään 2.1.2020.

Lisätietoja: rakennustutkija Kirsi Toivonen 040-5807627

Hakemukset lähetetään 24.11. mennessä museonjohtaja Marina Catanille.

Sähköposti: marina.catani@porvoonmuseo.fi

Raatihuoneenkau 21

06100 Porvoo

 

ARKEOLOG till Borgå museum – östra Nylands museum med regionalt ansvar fr.o.m. 1.1.2020

Till arkeologens ansvarsområde hör myndighets- och expertutlåtanden gällande det arkeologiska kulturarvet i östra Nyland. Till arbetsuppgifterna hör att skriva utlåtanden om planeringsprojekt för markanvändning, att förbereda utlåtanden, att delta i myndighetsförhandlingar, att göra fältbesök, ansvara för informations- och registreringsuppgifter samt att basa för andra expert- och myndighetsuppgifter som anknyter till beskyddande och vård av det arkeologiska kulturarvet. Till arbetsuppgifterna kan även höra övriga uppgifter i anknytning till museiverksamheten.

Behörighetsvillkor är högre högskoleexamen med arkeologi som huvudämne. Dessutom förväntas det att den sökande har tillräcklig erfarenhet av beskyddande och vård av arkeologiskt kulturarv. Den sökande bör behärska finska och kunna göra sig förstådd på svenska och skall klara av förhandlingar och att arbeta i olika grupper.

Övriga språkkunskaper är meriterande likväl som studier i andra musei-ämnen samt kännedom om ansvarsområdet samt erfarenheter av fältarbete. Man har även nytta av ett körkort.

Anställningsvillkoren och lönen bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA). Intervjuerna hålls vecka 48 och anställningen börjar 1.1.2020.

Information: byggnadsforskare Kirsi Toivonen 040-5807627

Ansökningarna bör vara 24.11. museidirektör Marina Catani tillhanda.

E-post: marina.catani@porvoonmuseo.fi

Stadshusgatan 21

06100 Borgå

 

 

KORJAUSRAKENTAMISEN ASIANTUNTIJA Porvoon museoon – Itä-Uudenmaan aluevastuumuseoon 1.1.2020 alkaen

Korjausrakentamisen asiantuntija palvelee rakennusten tutkimukseen, käyttöön ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Korjausrakentamisen asiantuntija neuvoo rakennusten korjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toimii asiantuntijana ja valvojana valtionavustushankkeissa. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä. Korjausrakentamisen asiantuntija tekee yhteistyötä kulttuuriympäristötiimiin tutkijoiden kanssa ja toimii tarvittaessa rakennustutkijan sijaisena.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava tutkinto tai soveltuva erikoisammattitutkinto. Lisäksi edellytetään hyvää rakennusperinnön tuntemusta, riittävää kokemusta entistävistä korjaustavoista, restauroinnista ja niiden suunnittelusta. Eduksi lasketaan Itä-Uudenmaan maakunnan tuntemus sekä uudemman ajan rakennusperinnön erityispiirteiden tunteminen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää alan työkokemusta, suomen kielen taitoa ja mielellään ruotsin kielen taitoa sekä hyviä neuvottelutaitoja ja kykyä toimia ryhmissä. Alan tietojärjestelmien tunteminen katsotaan eduksi. Ajokorttikin on hyödyksi.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaa. Haastattelut pidetään viikolla 48 ja tehtävä täytetään 2.1.2020.

Lisätietoja: rakennustutkija Kirsi Toivonen 040-5807627

Hakemukset lähetetään 24.11. mennessä museonjohtaja Marina Catanille.

Sähköposti: marina.catani@porvoonmuseo.fi

Raatihuoneenkau 21

06100 Porvoo

 

BYGGNADSREPARATIONSEXPERT till Borgå museum – östra Nylands museum med regionalt ansvar fr.o.m. 1.1.2020

Byggnadsreparationsexperten jobbar med frågor om undersökningar, användning och reparation av byggnader. Hen ger råd till planering och genomförande av byggnadsprojekt och verkar som sakkunnig och som övervakare av projekt finansierade av statsunderstöd. Andra uppgifter vid museet kan även höra till arbetsuppgifterna. Byggnadsexperten samarbetar med forskarna i teamet för kulturmiljö och vikarierar vid behov byggnadsforskaren.

Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen eller en motsvarande utbildning eller en specialyrkesexamen. Hen bör känna väl till byggnadsarvet och ha tillräcklig erfarenhet av byggnadskonservering, restaurering och planering av dessa tillvägagångssätt. Den sökande bör behärska finska och kunna göra sig förstådd på svenska och skall klara av förhandlingar och att arbeta i olika grupper.  Kännedom om ansvarsområdet är meriterande. Man har även nytta av ett körkort.

Anställningsvillkoren och lönen bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA). Intervjuerna hålls vecka 48 och anställningen börjar 1.1.2020.

Information: byggnadsforskare Kirsi Toivonen 040-5807627

Ansökningarna bör vara 24.11. museidirektör Marina Catani tillhanda.

E-post: marina.catani@porvoonmuseo.fi

Stadshusgatan 21

06100 Borgå

 

 

MUSEOKAUPAN MYYNTIVASTAAVA/NÄYTTELYVALVOJA Porvoon museoon 5.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Haemme joukkomme museokaupan myyntivastaavaa/ näyttelyvalvojaa vakituiseen työsuhteeseen. Viikoittaiseen tuntimäärään (36h 15min) sisältyy säännöllisesti viikonlopputyötä museon aukioloaikojen mukaisesti.

Toimenkuvanasi on kokonaisvastuu museokaupan toiminnasta, sekä kassatehtäviä ja näyttelyvalvontaa. Huolehdit museomyymälän perusrutiinien ylläpidosta osana päivittäistä työtäsi avoinnapitotiimissä.

Olet reipas, luotettava ja omaat hyvät vuorovaikutustaidot, olet sisäistänyt asiakaslähtöisen ajattelun periaatteet. Arvostamme markkinointi- ja viestintäosaamista, kassatyökokemusta, näkemystä museokaupan ja verkkokaupan kehittämisestä sekä positiivista, itsenäistä ja joustavaa työotetta. Hallitset erilaisten tietojärjestelmien käytön. Pystyt palvelemaan asiakkaita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Edellytämme kaupallisen, viestinnän, matkailun tai muun soveltuvan alan tutkintoa ja kokemusta asiakaspalvelutyöstä museoalalta tai myyntityöstä.

Työsuhde alkaa 5.2.2020 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Jos kiinnostuit ja tunnistit itsesi niin lähetä vapaamuotoinen hakemus viimeistään 6.1.2020. Liitä mukaan myös cv.

Hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteella: jaana.haapoja@porvoonmuseo.fi viimeistään 6.1.2020 ja lisäkysymyksiin vastaa Margaretha Jämbäck 040-566 9663 tai Hannele Tenhovuori 040-5435 424. (Ei ajalla 20.12.2019-6.1.2020)

 

MUSEIBUTIKSANSVARIG/UTSTÄLLNINGSÖVERVAKARE Till Borgå museum från 5.2.2020 eller enligt avtal.

Vi behöver en museibutiksansvarig/utställningsövervakare till en ordinarie tjänst. Arbetstiden är 36 h 15 min per vecka, i vilken det ingår regelbundet veckoslutsarbete enligt museets öppethållningstider.

Du har helhetsansvaret för museibutiken, sköter kassauppgifter och fungerar även som utställningsövervakare. Du tar hand om museibutikens dagliga rutinuppgifter som en del av ditt arbete i öppethållningsteamet.

Du är pigg, pålitlig och har lätt för samarbete och du är fokuserad på kundinriktad service. Vi uppskattar kunskaper i marknadsföring- och kommunikation, kassaerfarenhet, visioner för utvecklande av museibutiken och näthandel samt ett positivt, självständigt och flexibelt sätt att arbeta. Du behärskar olika informationssystem. Du kan betjäna kunder på finska, svenska och engelska, övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Behörighetsvillkoren är en examen inom det merkantila eller en examen inom kommunikation eller turismen eller annan lämplig examen, samt erfarenhet av kundservice inom museibranschen eller tidigare erfarenhet av försäljningsarbete.

Anställningsförhållandet börjar 5.2.2020 eller enligt överenskommelse. Anställningsvillkoren bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA).

Skicka en fritt formulerad ansökan senast 6.1.2020. Bifoga även din cv.

Ansökningarna sänds per e-post till: jaana.haapoja@porvoonmuseo.fi senast 6.1.2020.

Museilektor Margaretha Jämbäck 040-566 9663 eller museilektor Hannele Tenhovuori 040-5435 424 svarar på tilläggsfrågor. (Ej under tiden 20.12.2019 – 6.1.2020)