Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo / Museum med regionalt ansvar i östra Nyland

Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo

Porvoon museo toimii alueellisena vastuumuseona itäisellä Uudellamaalla. Toiminta-alueemme on Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila, Pornainen, Porvoo ja Sipoo. Porvoon museon tehtäviä alueellisena vastuumuseona ovat: Itä-Uudenmaan museotoiminnan edistäminen sekä kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaisena toimiminen Itä-Uudellamaalla. Kulttuuriympäristön asiantuntija – ja viranomaistehtävät painottuvat erityisesti rakennettuun ympäristöön sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Tehtävät perustuvat Museolakiin ja ovat asiakkaalle maksuttomia.

Museum med regionalt ansvar i östra Nyland

Borgå museum fungerar som museum med regionalt ansvar i östra Nyland inom Askola, Borgnäs, Borgå, Buckila, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Sibbo.  Vår uppgift som ansvarsmuseum är att fungera som sakkunnig på kulturarv och kulturmiljö, samt utveckla och bedriva museiverksamhet i östra Nyland och att fungera som sakkunnig i myndighetsförhandlingar och -ärenden i regionen. Våra experter inom frågor om kulturmiljö och myndighetsförhandlingar lägger focus på den bebyggda miljön samt vårt arkeologiska kulturarv.

Uppgifterna grundar sig på den nya Museilagen och är avgiftsfria för kunderna.

Kulttuuriympäristöpalvelut/ Tjänster för kulturmiljön:

Lausuntopyynnöt suoraan henkilöiden sähköpostiin tai info@porvoonmuseo.fi

Begäran om utlåtanden skickas direkt till personernas e-post eller till  info@porvoonmuseo.fi

Kirsi Toivonen, Rakennustutkija ja tiimivetäjä /Byggnadsforskare och teamledare kirsi.toivonen@porvoonmuseo.fi

Fredrik Andersson, Korjausrakentamisen neuvoja/ Expert inom byggnadsvård fredrik.andersson@porvoonmuseo.fi

Riikka Mustonen, Arkeologi/Arkeolog riikka.mustonen@porvoonmuseo.fi

Alueelliset kulttuuriperintöpalvelut/ Tjänster för regionalt kulturarv:

Mai Joutselainen, Kulttuuriperintötutkija/Kultuarvsforskare mai.joutselainen@porvoonmuseo.fi