Kulttuuriympäristöpalvelut / Tjänster för kulturmiljön

Kulttuuriympäristöpalvelut

Kulttuuriympäristö koostuu arkeologisesta kulttuuriperinnöstä, rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja maisemasta. Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo toimii museolakiin perustuen kulttuuriympäristön asiantuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu viranomaisneuvotteluihin ja antaa neuvontaa, sekä kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta. Porvoon museossa kulttuuriympäristön asiantuntijoina toimivat rakennustutkija/tiiminvetäjä Kirsi Toivonen, korjausrakentamisen asiantuntija Fredrik Andersson ja arkeologi Riikka Mustonen.

Tutkijoiden vastuualueet tarkemmin 

Tjänster för kulturmiljön

Kulturmiljön består av arkeologiskt kulturarv, bebyggd kulturmiljö och landskap. Museet med regionalt ansvar i östra Nyland verkar enligt museilagens principer som expert för kulturmiljön, vilken avger utlåtanden, deltar i myndighetsförhandlingar och handleder, samt utvecklar och förkovrar värnandet om kulturmiljön, samt verkar för att kunskapen om kulturmiljön kan arkiveras och tillgängliggöras digitalt. Som experter i kulturmiljöärenden i Borgå museum fungerar byggnadsforskare/teamledare Kirsi Toivonen, expert för byggnadsvård Fredrik Andersson och arkeolog Riikka Mustonen.

Forskarnas ansvarsområden mera detaljerat

Rakennettu kulttuuriympäristö

Rakennustutkija antaa viranomaisena rakennetun kulttuuriympäristön lausuntoja maankäyttöä, rakentamista ja maisemaa muuttavissa hankkeissa ja suunnitelmissa. Rakennustutkija osallistuu viranomaisneuvotteluihin ja antaa neuvontaa kulttuuriympäristöasioissa, sekä kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta. Museo ohjaa itäisellä Uudellamaalla tapahtuvia rakennusinventointeja. Museosta voi kysyä tarkempia tietoja alueemme rakennusperinnöstä. Arkistossamme on myös valokuvamateriaalia kulttuuriympäristöistä.

Den bebyggda kulturmiljön

Byggnadsforskaren avger i egenskap av myndighet utlåtanden om den bebyggda kulturmiljön s.s. markanvändning, byggande och miljöer för sådana projekt och planer som föranleder förändringar. Byggnadsforskaren deltar i myndighetsförhandlingar och handleder i kulturmiljöärenden, samt utvecklar och främjar vårdandet av kulturmiljön samt sparandet och tillgängliggörandet av digital kulturmiljökunskap. Museet handleder byggnadsinventeringar som sker i östra Nyland. Museet besvarar frågor som gäller byggnadsarvet inom vår region. I vårt arkiv finns också bildmaterial som berättar om kulturmiljön.

Korjausrakentaminen ja korjausneuvonta

Korjausrakentamisen asiantuntija antaa lausuntoja purkamis- ja rakennuslupahakemuksiin ja neuvoo vanhojen rakennusten kulttuurihistorialliset ominaispiirteet säilyttävässä oikeaoppisessa kunnostamisessa Itä-Uudenmaan alueella. Korjausrakentamisen asiantuntija antaa ohjausta ja neuvontaa rakennusperinnön hoitoon tarkoitetuissa korjausavustuksissa ja toimii kiinteässä yhteistyössä Museoviraston ja Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa avustusten käsittelyssä ja vastaa kohteiden valvonnasta.

Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa avustuksista:

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/elinymparisto_ja_kaavoitus/elinymparisto/kulttuuriymparisto/kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Rakennusperintoavustukset

Renovering och rådgivning om renovering

Byggnadsvårdsexperten avger utlåtanden för rivnings- och byggnadsskyddsansökningar och handleder i regelrätt renovering med bevarandet av specifika kulturhistoriska detaljer i gamla byggnader i östra Nyland. Experten för byggnadsvård handleder och ger råd för ansökningar av renoveringsbidrag som gäller vård av byggnadsarvet och samverkar med Museiverket och Nylands NTM-central i behandlingen av bidragsansökningarna och ansvarar för övervakningen av objekten.

Från länkarna nedan hittar du tilläggsinformation om bidragen:

https://www.museovirasto.fi/sv/understod/restaureringsbidrag-for-byggnader

https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/elinymparisto_ja_kaavoitus/elinymparisto/kulttuuriymparisto/kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Rakennusperintoavustukset

Arkeologiaan liittyvät asiantuntijatehtävät

Itä-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon arkeologi antaa viranomaisena lausunnot arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maankäyttöä, rakentamista ja muita ympäristöä muuttavia hankkeita ja suunnitelmia koskien.

Arkeologi neuvoo maankäyttöhankkeissa, jotka sijoittuvat muinaisjäännöksen tai muunlaisen kulttuuriperintökohteen alueelle tai läheisyyteen. Arkeologiin kannattaa olla yhteydessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Irtaimet yli 100-vuotta vanhat maasta löytyneet esineet kuuluvat lain mukaan valtiolle. Esineestä tulee välittömästi ilmoittaa museoviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä arkeologille tai Museoviraston ilmoituspalvelun kautta. https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/ilmoitus/edit/asp/default.aspx

Expertuppgifter som berör arkeologi

Arkeologen i museet med regionalt ansvar i östra Nyland avger utlåtanden i egenskap av myndighet för arkeologiskt kulturarv gällande markanvändning, byggande och sådana projekt och planer som föranleder förändringar i miljön.

Arkeologen handleder markanvändningsprojekt, som är belägna på eller i närheten av en fornlämning eller annat slags kulturarvsobjekt. Det lönar sig att vara i kontakt med arkeologen redan under projektets planeringsskede. Lösfynd som är över 100 år gamla och upphittade i marken hör enligt lagen till staten. Man bör omedelbart anmäla om fyndet till museimyndigheterna. Anmälningen kan göras till arkeologen eller till Museiverkets anmälningstjänst.

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/ilmoitus/edit/asp/svk_default.aspx

Museoviraston vastuualueet

Museiverkets ansvarsområde