Alueelliset kulttuuriperintöpalvelut / Tjänster för regionalt kulturarv

Alueelliset kulttuuriperintöpalvelut

Museo antaa asiantuntija-apua ja neuvontaa kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä paikallismuseoille ja asukkaille Itä-Uudellamaalla.

Vastuumuseo edistää museoiden välistä yhteistyötä järjestämällä vuosittaisia museopäiviä, tapaamisia ja koulutustilaisuuksia yhdessä Itä-Uudenmaan yhteistyöryhmän, Museoviraston ja muiden alueellisten vastuumuseoiden kanssa.

Paikallismuseoille tarjotaan neuvontaa museorakennusten korjauksessa, museo- ja näyttelysuunnittelussa, kokoelmien luetteloinnissa ja hoidossa sekä museon hallinto-, rahoitus- ja avustusasioissa. Vastuumuseo on myös mukana valvomassa Museoviraston hankeavustusten käyttöä. Vastuumuseo neuvoo myös aineettomassa kulttuuriperintötyössä.

Tutkijoiden yhteystiedot ja vastuualueet

Tjänster för regionalt kulturarv

Museet avger experthjälp och handledning i frågor som gäller kulturarvet till lokalmuseer och invånare i östra Nyland.

Ansvarsmuseet främjar samarbetet mellan museerna genom att ordna årliga museidagar, träffar och utbildningstillfällen tillsammans med Samarbetsgruppen för östra Nylands museer, andra regionala ansvarsmuseer samt Museiverket.

Lokalmuseerna handleds i frågor som berör museibyggnadernas renovering, musei- och utställningsplanering, samlingarnas katalogisering och vård samt museets administration, finansierings- och bidragsärenden. Ansvarsmuseet medverkar också i övervakningen av användningen av Museiverkets bidrag. Ansvarsmuseet handleder även i arbetet med immateriellt kulturarv.

Forskarnas kontaktuppgifter och ansvarsområden