Yhteystiedot ja vastuualueet / Kontaktuppgifter och ansvarsområden

Lausuntopyynnöt suoraan henkilöiden sähköpostiin tai info@porvoonmuseo.fi

Begäran om utlåtande skickas direkt till personernas e-post eller till info@porvoonmuseo.fi

Kirsi Toivonen Rakennustutkija/tiimivetäjä 040 -5807 627, kirsi.toivonen@porvoonmuseo.fi

 • Kaavoituksen ja maankäytön asiantuntijalausuntojen ja -kannanottojen antaminen
 • Viranomaisneuvotteluihin osallistuminen
 • Kulttuuriympäristöön liittyvän neuvonnan antaminen
 • Ohjaa ja arvottaa inventointeja
 • Kulttuuriympäristötiedon tallentamisen edistäminen. Ajantasaisen kulttuuriympäristötiedon saatavuuden ja käytön edistäminen
 • Kehittämistehtävät ja raportointi
 • Tiiminvetäjä

Fredrik Andersson Korjausrakentamisen neuvoja, 040-5807 812, fredrik.andersson@porvoonmuseo.fi

 • Antaa neuvontaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyttävistä korjaustavoista Itä-Uudenmaan alueella
 • Tehtäviin kuuluvat entistämisavustusten ohjaus ja valvonta, restaurointihankkeiden viranomaislausunnot
 • Korjausrakentamisen asiantuntija kirjoittaa lausunnot purkamis- ja rakennuslupahakemuksiin
 • Kehittämistyö ja yhteistyöverkostojen luominen
 • Rakennustutkijan sijainen tarvittaessa

Riikka Mustonen Arkeologi, 040 -5807 759, riikka.mustonen@porvoonmuseo.fi

 • Lausuntojen kirjoittaminen (kaavahankkeet, muut maankäyttöhankkeet, arkeologisten tutkimusten tarve, arkeologisten tutkimusten riittävyys, metsänkäyttöilmoitukset)
 • Viranomaisneuvottelut
 • Muinaisjäännösrekisterin tietojen päivittäminen ja välittäminen
 • Koekaivausryhmän toimeksiannon tekeminen
 • Tutkimusraporttien arviointi (tehtävä jaettu Museoviraston kanssa)
 • Hoitolupien valvominen
 • Maalöytöjen vastaanottaminen ja välittäminen Museovirastoon tai avustaminen Ilpparin täyttämisessä
 • Löytöpaikkojen ja muiden ilmoitettujen kohteiden maastotarkastukset
 • Asiantuntijatehtävät
 • Museotyön kehittäminen, edistäminen, toimialan yhteistyö ja digitaalinen tallentaminen

Mai Joutselainen, Kulttuuriperintötutkija, 040-7344 042, mai.joutselainen@porvoonmuseo.fi

 • Ei-ammatillisten museoiden neuvonta ja ohjaus
 • Asiantuntijana ja ohjaajana toimiminen valtionavustusasioissa
 • Museotoiminnan kehittäminen yhteistyössä toimialueen muiden museoiden kanssa
 • Alueellinen kokoelmapoliittinen yhteistyö
 • Kulttuuriperinnön asiantuntijana toimiminen alueella
 • Kulttuuriperinnön tallentamisen ja digitaalisen saatavuuden kehittäminen ja edistäminen
 • Tietojärjestelmien alueellisen saatavuuden ja käytön edistäminen
 • Museopalveluiden kehittäminen ja tarjoaminen alueen yleisölle ja yhteisölle

Kirsi Toivonen Byggnadsforskare / Teamledare 040-5807 627, kirsi.toivonen@porvoonmuseo.fi

 • Avgivande av expertutlåtande och –avgivande av ståndpunkter om planering och markanvändning
 • Deltagande i myndighetsförhandlingar
 • Rådgivning berörande kulturmiljön
 • Styrning och värdering av inventeringar
 • Främjandet av digitalisering av kulturmiljökunskap. Främjandet av tillgång till uppdaterad kulturmiljökunskap
 • Utvecklingsuppgifter och rapportering
 • AVA-teamets ledare

Fredrik Andersson Expert för byggnadsvård, 040-5807 812, fredrik.andersson@porvoonmuseo.fi

 • Rådgivning om skonande reparationssätt vid bevarandet av kulturhistoriskt värdefullt byggnadsbestånd i östra Nyland
 • Till uppgifterna hör styrning och övervakning av reparationsbidrag, myndighetsutlåtanden för restaureringsprojekt
 • Experten inom byggnadsvård avger utlåtanden om rivnings- och byggnadslovsprojekt
 • Skapande av nätverk inom utveckling och samarbete
 • Ersättare för byggnadsforskaren vid behov

Riikka Mustonen Arkeolog, 040-5807 759, riikka.mustonen@porvoonmuseo.fi

 • Framställande av utlåtanden (planläggningsprojekt, övriga markanvändningsprojekt, prövning av behov och omfattning av arkeologisk forskning, skogsbruksanmälningar)
 • Myndighetsrådplägningar
 • Uppdatering och förmedling av uppgifter i Fornminnesregistret
 • Ordergivande för provgrävningsteamets uppdrag
 • Värdering av forskningsrapporter (uppgiften delad med Museiverket)
 • Övervakning av skötseltillstånd
 • Mottagandet av markfynd och förmedling till Museiverket eller handledning i ifyllandet av Ilppari
 • Markgranskningar av fyndplatser och andra anmälda platser
 • Sakkunnighetsuppgifter
 • Utvecklande och främjande av museiarbetet, samarbete inom verksamhetsfältet och digitalt tillvaratagande

Mai Joutselainen, Kulturarvsforskare, 040-7344 042, mai.joutselainen@porvoonmuseo.fi

 • Rådgivning och vägledning av icke-professionelt skötta museer
 • Som sakkunnig och vägledare i ärenden som gäller statsbidrag
 • Utvecklandet av museiverksamheten i samarbete med andra museer i regionen
 • Regionalt samlingspolitiskt samarbete
 • Som sakkunnig gällande kulturarvet i området
 • I utvecklandet och skapandet av förutsättningar för tillvaratagandet och digitaliserandet av kulturarvet
 • Att utveckla tillgängligheten och användandet av databaser i regionen
 • Att utveckla museitjänster och erbjuda dem till publiken och sammanslutningar i regionen