Pääsymaksut / Inträdesavgifter / Admission fees

MAKSUTAVAT / BETALMEDEL / METHODS OF PAYMENT

Meillä käyvät maksutavaksi käteinen, pankkikortti, luottokortit Visa, Visa Electron ja Master Card, Smartum viiden euron yhdistetty liikunta- ja kulttuuriseteli, Smartum Visa sekä Museokortti (kortin voi myös uusia tai ostaa museon kassalta). Ryhmät voivat maksaa pääsymaksut ja mahd. opastusmaksut myös laskulla. Laskutuslisä on 6 €.

Hos oss kan besökaren betala kontant, med bankkort, kreditkorten Visa, Visa Electron och Master Card, samt med Smartums fem euros kombinerade motions- och kulttursedel, Smartum Visa och Museikort (kort kan också köpas eller förnyas hos oss). Grupper kan också faktureras för inträde och eventuell guidning. Faktureringstillägget är 6 €.

Accepted methods of payment are cash, bank card, credit cards Visa, Visa Electron and Master Card, Smartum 5-euro-Liikunta- ja Kulttuuriseteli ”culture voucher” and Smartum Visa are also accepted as well as the Museum Card (we also sell and renew Museum cards). Groups may also pay their entrance fees by invoice. Billing fee 6 €.

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY / GRATIS INTRÄDE / FREE ENTRANCE 

 • 0-17-vuotiaat / 0-17-åringar / 0-17 year olds
 • Itä-Uudenmaan koulu- ja päiväkotiryhmät (koko vierailu työpajoineen ja opastuksineen) / Skol- och daghemsgrupper från östra Nyland (hela besöket, inklusive verkstad och guidning) / School- and kindergarden groups from eastern Uusimaa (entrance, workshop and guided tours)
 • Ryhmien vetäjät ja kuljettajat / Gruppledare och chaufförer / Group leaders and drivers
 • Vammaisten avustajat / Ledsagare för handikappade / Assistants of disabled persons
 • Median edustajat lehdistökortilla / Personer med presskort / Press card holders
 • Museokortilla tai ICOM-kortilla / Personer med Museikort eller ICOM-kort / Museum card or ICOM card holders
 • LiiKu-passin haltijat / Personer med LiiKu-pass / LiiKu card holders
 • Museoaiheiden opiskelijat (kulttuuri, taide & biologia) / Studerande i museiämnen (kultur, konst & biologi) / Students of culture, art or biology

ALENNUKSIIN OIKEUTTAVAT TODISTUKSET  / INTYG SOM BERÄTTIGAR TILL RABATT / VALID PROOF OF ENTITLEMENT FOR DISCOUNT

 • Eläkeläinen – Henkilötodistus riittää jos olet täyttänyt 65; nuorempi eläkeläinen todistaa oikeutensa lisäksi Kelan myöntämällä Eläkkeensaajan kortilla
 • Työtön – TE-palvelun myöntämä todistus
 • Opiskelija – Oppilaitoksen myöntämä Opiskelijakortti
 • Alaikäinen – Henkilötodistus
 • Pensionär – ID-kort räcker då du fyllt 65; Kort för pensionstagare från FPA tillsammans med ID-kortet gäller om du är under 65 år
 • Arbetslös – Intyg beviljat av TE-tjänster
 • Studerande – Studentkort beviljat av läroanstalten
 • Minderårig – ID-kort
 • Retiree – ID card if you are at least 65 years of age; ID card + Pension card issued by Kela are valid if you are younger than 65
 • Unemployed – Certificate issued by TE Office
 • Student – Student card issued by the educational institution
 • Underage – ID card