Borgå museiförening rf:s stadgar / Porvoon museoyhdistys ry:n säännöt

BORGÅ MUSEIFÖRENING rf

PORVOON MUSEOYHDISTYS ry

STADGAR

SÄÄNNÖT

              (Patentti- ja rekisterihallituksen 18.2.2021 hyväksymät säännöt)

1§                  FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT

                      YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Föreningens namn är Borgå museiförening rf, på finska Porvoon museoyhdistys ry, och dess hemort är Borgå stad.

Yhdistyksen nimi on Borgå museiförening rf, suomeksi Porvoon museoyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki.

2§                  FÖRENINGENS SYFTE

                      YHDISTYKSEN TARKOITUS

Föreningen har som ändamål att upprätthålla ett museum

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää museota,

 1. som är öppet för allmänheten och som genom inköp och genom mottagande av gåvor samlar, samt bevarar, vårdar, utforskar, förmedlar kunskap om och ställer ut Borgåbygdens och östra Nylands materiella kulturarv och konst;

joka on avoinna yleisölle ja joka ostamalla ja lahjoituksia vastaanottamalla kerää sekä säilyttää, hoitaa, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja asettaa näytteille Porvoon seudun ja itäisen Uudenmaan aineellista kulttuuriperintöä ja taidetta;

 • som med stöd av statsmedel tjänar som ansvarsmuseum för östra Nyland; och

joka toimii valtion rahoituksen tuella itäisen Uudenmaan alueellisena vastuumuseona; ja

 • som idkar även övrig musei- och utställningsverksamhet.

joka harjoittaa myös muuta museo- ja näyttelytoimintaa.

Kapitalavkastning, eventuellt överskott enligt bokslutet och övriga fondmedel bör användas till förverkligande av föreningens syfte.

Peruspääoman tuotto, tilinpäätöksen osoittama mahdollinen ylijäämä sekä muut käyttörahaston varat tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

3§                  MEDLEMSSKAP

                      JÄSENYYS

Föreningens medlemmar kan vara enskilda personer, registrerade sammanslutningar och stiftelser.

Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksitykset henkilöt, rekisteröidyt yhteistöt ja säätiöt.

Medlemmarna är antingen

Jäsenet voivat olla joko

 1. årsmedlemmar,
 2. ständiga medlemmar eller
 3. hedersmedlemmar.
 1. vuosijäseniä,
 2. ainaisjäseniä tai
 3. kunniajäseniä.

Beslut om godkännande av medlemmar fattas av styrelsen. Ständiga medlemmar har erlagt en engångsavgift som motsvarar tio (10) årsavgifter. De tidigare medlemsrättigheterna bevaras.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Ainaisjäsenet ovat maksaneet kertamaksun, joka vastaa kymmentä (10) vuosimaksua. Aikaisemmat jäsenoikeudet säilyvät.

Beslut om hedersmedlemmar fattas av föreningsmöte på förslag av styrelsen och mötets beslut skall vara enhälligt.

Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä ja kokouksen päätöksen on oltava yksimielinen.

4§                  UTTRÄDE OCH UTESLUTNING UR FÖRENINGEN

                      YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

En medlem anses ha utträtt ur föreningen

Jäsen katsotaan eronneeksi

 1. när medlemmen själv anmält sitt utträde enligt föreningslagen, eller

itse ilmoitettuaan erostaan yhdistyslain mukaan, tai

 • när medlemmen underlåtit att betala sin medlemsavgift under de tre senaste åren.

kun jäsen on jättänyt kolmen viimeksi kuluneen vuoden jäsenmaksunsa maksamatta.

Styrelsen kan utesluta en medlem som motarbetat föreningens syften eller på annat sätt försvårat föreningens verksamhet.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai muuten vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

5§                  FÖRENINGSMÖTE

                      YHDISTYKSEN KOKOUS

Föreningens styrelse sammankallar till föreningsmöte. Möteskallelsen skall tillställas medlemmarna skriftligt minst fjorton (14) dagar före mötet. I kallelsen skall nämnas de ärenden som skall behandlas vid mötet. Dessutom skall föreningen sammankallas till möte om minst en tiondel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna kräver det för behandling av ett angivet ärende.

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa. Sen lisäksi yhdistys on kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä tietyn ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Framställningar till föreningsmötet kan göras av föreningens styrelse och föreningens medlemmar. Medlemmarna skall inlämna sina framställningar skriftligt till styrelsen minst trettio (30) dagar före mötet. Styrelsen skall avge sitt utlåtande om framställningen till mötet. Som mötesordförande fungerar en av

föreningsmötet vald föreningsmedlem som inte får vara omyndig. Röstberättigade vid föreningsmötet är medlemmar som erlagt medlemsavgift samt hedersmedlemmar. Varje medlem har en röst.

Esityksiä yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen jäsenet. Jäsenten on jätettävä esityksensä hallitukselle kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Esityksen johdosta hallituksen on annettava kokoukselle lausuntonsa. Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana toimii kokouksen valitsema täysivaltainen jäsen. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet sekä kunniajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Vid omröstning gäller den mening som fått enkel majoritet, om inte något annat följer av dessa stadgar. Val skall förrättas med slutna sedlar om någon mötesdeltagare kräver det. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande meddelat att han omfattar, vid val dock den mening som vinner vid lottdragning.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Vaalit on toimitettava umpilipuin jos joku kokouksen osanottajista sitä vaatii. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

Föreningens funktionärer och revisorer samt museets anställda har yttranderätt vid föreningsmöte.

Yhdistyksen toimihenkilöillä ja tilintarkastajilla sekä museon työntekijöillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus.

6§                  ÅRSMÖTE

                      VUOSIKOKOUS

Föreningens årsmöte skall hållas före utgången av mars månad. Vid årsmötet

skall behandlas följande av styrelsen beredda ärenden:

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen valmistelemat asiat:

 1. styrelsens berättelse över föregående verksamhetsperiod, bokslutet och revisionsberättelsen;

esitetään hallituksen kertomus edellisen kauden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;

 • fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och intendenten  

vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja intendentille;

 • fastställande av medlemsavgiftens storlek;

vahvistetaan jäsenmaksun suuruus;

 • fastställande av budgeten och verksamhetsplanen för det löpande året;

vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma;

 • val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå;

valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;

 • övriga framställningar som gjorts till årsmötet.

käsitellään muut vuosikokoukselle tehdyt esitykset.

7§                  STYRELSEN

                      HALLITUS

Föreningens styrelse består av åtta (8) ledamöter och fyra (4) suppleanter. Av dessa väljs sex (6) ledamöter och två (2) suppleanter vid föreningens årsmöte. De ordinarie ledamöterna väljs för tre år så att två av dem är i tur att avgå årligen. Suppleanterna väljs för två år så att den ena av dem är i tur att avgå årligen. Två ledamöter och två suppleanter utses av Borgå stad.

Yhdistyksen hallituksen muodostavat kahdeksan (8) jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Näistä valitaan kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä yhdistyksen vuosikokouksessa. Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kaksi heistä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan siten, että toinen heistä on vuosittain erovuorossa. Kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä nimeää Porvoon kaupunki.

Bland sina medlemmar utser styrelsen ordförande och viceordförande. Styrelsen är beslutför då minst fem (5) medlemmar är närvarande. Styrelsen sammanträder på ordförandens eller vid förfall för honom på viceordförandens kallelse, eller om minst två (2) styrelsemedlemmar kräver det.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi (5) jäsentä on läsnä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

8§                  MUSEETS VERKSAMHET

                      MUSEON TOIMINTA

Styrelsen fastställer reglemente för museets verksamhet och anställer en museidirektör och övrig ordinarie museifacklig personal.

Hallitus vahvistaa museon toiminnalle ohjesäännön ja kiinnittää museonjohtajan ja muun vakinaisen museoammatillisen henkilökunnan.

Museets verksamhet leds av en museidirektör till vars uppgifter även hör att förbereda och föredra ärenden för styrelsemötena, verkställa besluten och fungera som styrelsens sekreterare. Museidirektören har yttranderätt vid styrelsemötet.

Museon toimintaa johtaa museonjohtaja, jonka tehtävänä on myös valmistella ja esitellä hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat, panna toimeen tehdyt päätökset ja toimia hallituksen sihteerinä. Museonjohtajalla on hallituksen kokouksessa puheoikeus.

En representant för museets personal har rätt att närvara vid styrelsens möten. Representanten har yttranderätt vid mötet.

Henkilökunnan edustajalla on oikeus osallistua hallituksen kokoukseen. Edustajalla on kokouksessa puheoikeus.

9§                  TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

                      NIMENKIRJOITUS

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med museidirektören eller annan person som styrelsen därtill utsett.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä museonjohtajan tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

10§                 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSPERIOD SAMT REVISION

                      TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TILINTARKASTUS

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs vid årsmötet en revisor och revisorssupleant. En revisor och en revissorssupleant utses av Borgå stad.

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kaleterivuosi. Yhdistyksen kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö. Toiseksi tilintarkastajaksi ja hänen varahenkilökseen valitaan Porvoon kaupungin nimeämä edustaja.

11§                 ÄNDRINGAR AV STADGARNA

                      SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Dessa stadgar kan ändras vid föreningsmöte om meddelande om ändring ingått i möteskallelsen och om ändringen biträtts av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutussa ilmoitettu ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

12§                 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

                      YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Beslut om föreningens upplösning skall göras vid årsmöte eller vid två möten som hålles med minst en månads mellanrum, om upplösningen vid omröstning biträtts av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa tai kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä muussa kokouksessa, jos vähintään kolme neljäosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamisehdotusta.

Vid upplösningen av föreningen skall dess samlingar, vilka skall bevaras som museisamlingar, och dess tillgångar överlåtas till en annan likartad inrättning i Finland som befrämjar museala syften i enlighet med det beslut som fattats av mötet som beslutat om upplösningen.

Yhdistyksen purkautuessa sen kokoelmat, jotka on säilytettävä museokokoelmina, sekä varat on luovutettava samankaltaiseen museoalan päämääriä edistävään laitokseen Suomessa yhdistyksen purkamista päättäneen kokouksen mukaisesti.