Rakennukset / Byggnader / Buildings

VANHA RAATIHUONE / GAMLA RÅDHUSET / OLD TOWN HALL

 

Vuosina 1762-64 rakennettu Vanha raatihuone on Suomen vanhin raatihuonerakennus. Se on ajalleen hyvin tyypillinen. Rakennuksessa toimi aikoinaan kaupungin hallinto, maistraatti ja raati sekä järjestyslaitos. Raatihuoneen loistohetkiä elettiin Porvoon valtiopäivien aikana keväällä 1809, jolloin toisen kerroksen kahdessa salissa kokoontuivat aatelissääty ja porvarissääty.

Rakennusteknisesti raatihuone oli alunalkaen epäonnistunut. Kivitalojen rakentamisesta ei ollut juurikaan kokemusta, perustus tehtiin huonosti ja talo alkoi pian valmistuttuaan kallistua, mikä näkyy vieläkin hyvin sisätiloissa. Talo oli kuitenkin kaupungin käytössä 1880-luvulle asti. Vastaperustettu Porvoon museoyhdistys ry pelasti talon purkamiselta ja aloitti siinä museotoiminnan 1896.

 

Gamla rådhuset byggdes under åren 1762-64 och är Finlands äldsta bevarade rådhusbyggnad. Byggnaden är mycket tidstypisk och hyste på sin tid stadens förvaltning, magistrat och råd samt ordningsväsen. Sin glansperiod upplevde rådhuset under Borgå lantdag våren 1809, då adeln och borgarståndet samlades i de två salarna på andra våningen.

Vino oviaukko Vanhassa raatihuoneessa. / Sned dörröppning i Gamla rådhuset. / Sloping doorframe in the Old Town Hall.

Byggnadstekniskt var rådhuset dock misslyckat. Då byggnaden uppfördes fanns föga kunskap om byggande av stenhus. Grunden gjordes dåligt och huset började snart luta, vilket fortfarande kan ses inomhus. Huset var dock i stadens användning ännu in på 1880-talet. Det nygrundade Borgå museiförening rf fick huset till förfogande och år 1896 inleddes museiverksamheten där. På såsätt räddades huset från att rivas.

 

The Old Town Hall is the oldest remaining town hall in Finland. It was built in 1762-64, and the architecture is very typical for the time. The town hall once housed the town administration, register office, town council and guardians of the law. The Old Town Hall experienced its most magnificent moments in spring 1809 during the Diet of Porvoo, with the nobility and burghers meeting on the second floor of the building.

The Old Town Hall was later found to have construction defects, which are still shown in the slanted floors upstairs. In the 1880ies the building was under consideration to be demolished, but it was saved by the new museum association, Borgå museiförening rf, that in 1896 turned it into a museum.

 

 

 

HOLMIN TALO / HOLMSKA GÅRDEN / HOLM HOUSE

 

Kesäkuussa 1760 sattuneen kaupungin suuren tulipalon jälkeen muutamat varakkaat porvarit, mm. Johan Holm vanhempi, rakenuttivat uudet talonsa tiilestä. Vuosina 1762-63 rakennetussa Holmin talossa oli alunperin taitekatto ja sisäänkäynti pihan puolelta. Pohjakerroksessa hoidettiin liikeasiat ja perhe asui yläkerrassa. Talossa toimi 1800-luvulla leipomoita mm. sveitsiläisiä kondiittoreita, ja leipomon myymälään avattiin 1860-luvulla torin puolelle uusi ulko-ovi. Museon käyttöön rakennus hankittiin vuonna 1919.

Tontti on rinteessä ja ulottuu seuraavalle kadulle, Vuorikadulle, asti. Tontilla on kaksi muuta pientä asuinrakennusta sekä joukko ulkorakennuksia, joissa oli hevostalli, karjasuoja, sikolätti, vaunuvaja, useita aittoja ja varastoja sekä käymälät. Nämä eivät ole avoinna yleisölle, mutta pihaan saa mielellään tutustua.

 

Leipomon torinpuoleinen ovi. / Bageriets dörr mot torget. / The door of the Bakery.

Efter den stora branden i juni 1760 lät en rad förmögna borgare, bland dem Johan Holm d.ä., bygga upp sina nya hus i tegel. Holmska gården som byggdes under åren 1762-63 hade ursprungligen mansardtak och ingång från gårdssidan. Affärerna sköttes i bottenvåningen och familjen bodde i övre våningen. Under 1800-talet användes byggnaden av diverse bagare, bl.a. inflyttade konditorer från Schweiz. Till bageributiken öppnades en ny dörr ut mot torget på 1860-talet. Byggnaden anskaffades för museiverksamhet år 1919.

Tomten befinner sig i en sluttning och sträcker sig ända till nästa gata, Berggatan. På tomten finns ytterligare två små bostadshus och ett antal uthus med stall, ladugård, svinstia, vagnslider, ett flertal bodar och förråd samt avträde. Allmänheten är välkommen att bekanta sig med gårdsplanen även om byggnaderna inte är öppna.

 

Holmin talon piha ennen muinoin. / Holmska gårdens innergård när det begav sig. / The former backyard of Holm House.

After the Great Fire of Porvoo, which occured in summer 1760, some of the town´s wealthy burghers – including Johan Holm (senior) – had their new houses built of bricks. Holm House was built in 1762-63. Originally it had a mansard roof and courtyard entrance. Business was conducted downstairs and the family lived upstairs. In the 19th century, the building housed bakers and Swiss confectioners. In 1860s a new door was built on the square side of the building serving the operation of the bakery. In 1919 the building was bought to housing the museum.

The courtyard is situated in a slope and reaches as far as to the next street. In addition to Holm House, the courtyard features two smaller residential buildings and a stable, cowshed, pigsty, wagon shed, some storage facilities and an outhouse. The courtyard is open for public although the houses are not.

 

Vuonna 1760 tulipalo riehui suuressa osassa kaupunkia. / År 1760 härjade en eldsvåda i en stor del av staden. / In the year 1760 a large part of the town was destroyed in a fire.