Porvoon museoyhdistys ry / Borgå museiförening rf

BORGÅ MUSEIFÖRENING RF – PORVOON MUSEOYHDISTYS RY

1800-luvun loppupuolella kaupungissa oli pitkään keskusteltu museon perustamisesta. Asiaa vauhditti Porvoon kaupungin päätös purkaa tai myydä tarpeettomaksi jäänyt ja vaarallisen huonokuntoinen raatihuonerakennus. Kaupunki suostui luovuttamaan rakennuksen perustettavan museoyhdistyksen käyttöön. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.5.1896 ja rakennusta ryhdyttiin kunnostamaan. Nopeasti käynnistetty esinekeruu loi perustan kokoelmille ja museo voitiin avata yleisölle 24.1.1897.

Porvoon museoyhdistys ry omistaa edelleen Porvoon museon ja vastaa sen kokoelmista ja toiminnasta. Yhteistyö Porvoon kaupungin kanssa on vuosikymmenien aikana kehittynyt tiiviiksi. Museo toimii kaupungin omistamissa rakennuksissa ja museoyhdistyksen hallituksen kahdeksasta jäsenestä kaksi on Porvoon kaupunginhallituksen nimeämää. Sopimuksen mukaan Porvoon museo tuottaa kaupungille sen tarvitsemat museopalvelut ja Porvoon kaupunki ylläpitää museota taloudellisesti. Porvoon museo vastaa myös J. L. Runebergin kodin, Walter Runebergin veistoskokoelman ja Porvoon kaupungin taidekokoelman museaalisesta hoidosta.

Näyttely Vanhassa raatihuoneessa vuonna 1919. / Utställning i Gamla rådhuset år 1919.

Näyttely Edelfelt-Vallgren museossa (Nyk. Holmin talo). / Utställning i Edelfelt-Vallgren museet (Nutida Holmska gården).

Under slutet av 1800-talet hade det i Borgå redan länge talats om att grunda en museiförening. Ärendet blev högaktuellt då Borgå stad beslöt att antingen riva eller sälja den gamla rådhusbyggnaden som stod oanvänd och förfallen. Staden gav sitt samtycke till att överlåta byggnadens användning åt museiföreningen som skulle grundas. Borgå museiförening rf grundades 29.5.1896 och byggnaden började restaureras. Snabbt igångsattes också en insamling av föremål vilket utgjorde grunden för museets samlingar. Museet öppnades för allmänheten 24.1.1897.

Borgå museiförening rf äger fortfarande Borgå museum, och ansvarar för dess samlingar och verksamhet. Samarbetet med Borgå stad har under decennierna vuxit sig allt starkare. Staden äger byggnaderna i vilka museet är verksamt, och två av museiföreningens åtta styrelsemedlemmar är utnämnda av Borgå stadsstyrelse. Enligt överenskommelse sköter Borgå museum den museiverksamhet som staden är i behov av och Borgå stad understöder museet ekonomiskt. Borgå museum ansvarar också för den museala skötseln av J. L. Runebergs hem, Walter Runebergs skulptursamling och Borgå stads konstsamling.

 

J. L. Runebergin kodin suuri sali. / Stora salen i J. L. Runebergs hem.

Walter Runebergin veistoksia. / Skulpturer av Walter Runeberg.

 

Liity jäseneksi Porvoon museoyhdistykseen!

Borgå museiförening rf – Porvoon museoyhdistys ry toivottaa kaikki Porvoon seudun kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet henkilöt tervetulleiksi yhdistykseen. Jäsenetuihin kuuluu ilmainen sisäänpääsy Porvoon museon kohteisiin, kutsu kaikkiin museon erikoisnäyttelyihin sekä erikoisopastuksia. Jäsenet saavat 20 % alennuksen museon toimittamista julkaisuista. Porvoon museoyhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejä.

Porvoon museoyhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu on 25 €. Jos olet kiinnostunut liittymään yhdistyksen jäseneksi niin ota museoon yhteyttä esimerkiksi alla olevalla linkillä.

Porvoon museoyhdistys ry:n säännöt

 

Bli medlem i Borgå museiförening!

Borgå museiförening rf – Porvoon museoyhdistys ry välkomnar som föreningsmedlem alla som har intresse för Borgånejdens kulturmiljö. Medlemsförmånerna omfattar gratis inträde till Borgå museums utställningar, inbjudan till museets specialutställningar samt specialguidningar. Medlemmarna får dessutom 20 % rabatt på museets egna publikationer. Borgå museiförening tar emot donationer och testamenten.

Borgå museiförenings årliga medlemsavgift är 25 €. Tag kontakt med museet om du är intresserad av att bli medlem i föreningen. Enklast gör du det genom att fylla i och skicka länken nedan.

Borgå museiförening rf:s stadgar

 

TIEDUSTELUT & TILAUKSET / FÖRFRÅGNINGAR & BESTÄLLNINGAR / ENQUIRIES & ORDERS: