Porvoon museoyhdistyksen säännöt

säännöt_11_2022_jari_nieminen_05

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Borgå museiförening rf, suomeksi Porvoon museoyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää museota,

1)  joka on avoinna yleisölle ja joka ostamalla ja lahjoituksia vastaanottamalla kerää sekä säilyttää, hoitaa, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja asettaa näytteille Porvoon seudun ja itäisen Uudenmaan aineellista kulttuuriperintöä ja taidetta.

2)  joka toimii valtion rahoituksen tuella itäisen Uudenmaan alueellisena vastuumuseona; ja

3)  joka harjoittaa myös muuta museo- ja näyttelytoimintaa.

 

Peruspääoman tuotto, tilinpäätöksen osoittama mahdollinen ylijäämä sekä muut käyttörahaston varat tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

 

3§ JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt.

Jäsenet voivat olla joko

1)  vuosijäseniä,

2)  ainaisjäseniä tai

3)  kunniajäseniä.

 

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Ainaisjäsenet ovat maksaneet kertamaksun, joka vastaa kymmentä (10) vuosimaksua. Aikaisemmat jäsenoikeudet säilyvät.

Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä ja kokouksen päätöksen on oltava yksimielinen.

 

 4§ YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen katsotaan eronneeksi

1)     itse ilmoitettuaan erostaan yhdistyslain mukaan, tai        

2)     kun jäsen on jättänyt kolmen viimeksi kuluneen vuoden jäsenmaksunsa maksamatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai muuten vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

 

5§ YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa. Sen lisäksi yhdistys on kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä tietyn ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Esityksiä yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen jäsenet. Jäsenten on jätettävä esityksensä hallitukselle kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Esityksen johdosta hallituksen on annettava kokoukselle lausuntonsa. Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana toimii kokouksen valitsema täysivaltainen jäsen. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet sekä kunniajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Vaalit on toimitettava umpilipuin jos joku kokouksen osanottajista sitä vaatii. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen toimihenkilöillä ja tilintarkastajilla sekä museon työntekijöillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus.

 

6§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen valmistelemat asiat:

1)  esitetään hallituksen kertomus edellisen kauden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;

2)  vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja museonjohtajalle;

3) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus;

4) vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma;

5) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;

6) valitaan kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies;

7) käsitellään muut vuosikokoukselle tehdyt esitykset.

 

7§ HALLITUS

Yhdistyksen hallituksen muodostavat kahdeksan (8) jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Näistä valitaan kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä yhdistyksen vuosikokouksessa. Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kaksi heistä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan siten, että toinen heistä on vuosittain erovuorossa. Kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä nimeää Porvoon kaupunki.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö enintään kuudeksi vuodeksi peräkkäin. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi (5) jäsentä on läsnä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

 

 

8§ MUSEON TOIMINTA

Hallitus vahvistaa museon toiminnalle ohjesäännön ja kiinnittää museonjohtajan ja muun vakinaisen museoammatillisen henkilökunnan.

Museon toimintaa johtaa museonjohtaja, jonka tehtävänä on myös valmistella ja esitellä hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat, panna toimeen tehdyt päätökset ja toimia hallituksen sihteerinä. Museonjohtajalla on hallituksen kokouksessa puheoikeus.

Henkilökunnan edustajalla on oikeus osallistua hallituksen kokoukseen. Edustajalla on kokouksessa puheoikeus.

 

9§ NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä museonjohtajan tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

 

10§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö. Yhdeksi tilintarkastajaksi ja hänelle varahenkilön nimeää Porvoon kaupunki.

 

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa ilmoitettu ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

12§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa tai kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä muussa kokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamisehdotusta.

Yhdistyksen purkautuessa sen kokoelmat, jotka on säilytettävä museokokoelmina, sekä varat on luovutettava samankaltaiseen museoalan päämääriä edistävään laitokseen Suomessa yhdistyksen purkamisesta päättäneen kokouksen mukaisesti.