Borgå museiföreningens stadgar

säännöt_11_2022_jari_nieminen_05

1§ FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Borgå museiförening if, på finska Porvoon museoyhdistys ry, och dess hemort är Borgå stad.

2§ FÖRENINGENS SYFTE

Föreningen har som ändamål att upprätthålla ett museum

1) som är öppet för allmänheten och som genom inköp och genom mottagande av gåvor samlar, samt bevarar, vårdar, utforskar, förmedlar kunskap om och ställer ut Borgåbygdens och östra Nylands materiella kulturarv och konst;

2) som med stöd av statsmedel tjänar som ansvarsmuseum för östra Nyland; och

3) som idkar även övrig musei- och utställningsverksamhet.

Kapitalavkastning, eventuellt överskott enligt bokslutet och övriga fondmedel bör användas till förverkligande av föreningens syfte.

 

3§ MEDLEMSSKAP

Föreningens medlemmar kan vara enskilda personer, registrerade sammanslutningar och stiftelser.

Medlemmarna är antingen

1) årsmedlemmar,

2) ständiga medlemmar eller

3) hedersmedlemmar.

Beslut om godkännande av medlemmar fattas av styrelsen. Ständiga medlemmar har erlagt en engångsavgift som motsvarar tio (10) årsavgifter. De tidigare medlemsrättigheterna bevaras.

Beslut om hedersmedlemmar fattas av föreningsmöte på förslag av styrelsen och mötets beslut skall vara enhälligt.

 

4§ UTTRÄDE OCH UTESLUTNING UR FÖRENINGEN

En medlem anses ha utträtt ur föreningen

1) när medlemmen själv anmält sitt utträde enligt föreningslagen, eller    

2) när medlemmen underlåtit att betala sin medlemsavgift under de tre senaste åren.

Styrelsen kan utesluta en medlem som motarbetat föreningens syften eller på annat sätt försvårat föreningens verksamhet.

 

5§ FÖRENINGSMÖTE

Föreningens styrelse sammankallar till föreningsmöte. Möteskallelsen skall tillställas medlemmarna skriftligt minst fjorton (14) dagar före mötet. I kallelsen skall nämnas de ärenden som skall behandlas vid mötet. Dessutom skall föreningen sammankallas till möte om minst en tiondel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna kräver det för behandling av ett angivet ärende.

Framställningar till föreningsmötet kan göras av föreningens styrelse och föreningens medlemmar. Medlemmarna skall inlämna sina framställningar skriftligt till styrelsen minst trettio (30) dagar
före mötet. Styrelsen skall avge sitt utlåtande om framställningen till mötet. Som mötesordförande fungerar en av föreningsmötet vald föreningsmedlem som inte får vara omyndig. Röstberättigade vid föreningsmötet är medlemmar som erlagt medlemsavgift samt hedersmedlemmar. Varje medlem har en röst.

Vid omröstning gäller den mening som fått enkel majoritet, om inte något annat följer av dessa stadgar. Val skall förrättas med slutna sedlar om någon mötes- deltagare kräver det. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande meddelat att han omfattar, vid val dock den mening som vinner vid lottdragning.

Föreningens funktionärer och revisorer samt museets anställda har yttranderätt vid föreningsmöte.

 

6§ ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte skall hållas före utgången av mars månad. Vid årsmötet skall behandlas följande av styrelsen beredda ärenden:

1) styrelsens berättelse över föregående verksamhetsperiod, bokslutet och revisionsberättelsen;

2) fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och intendenten;

3) fastställande av medlemsavgiftens storlek;

4) fastställande av budgeten och verksamhetsplanen för det löpande året;

5) val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå;

6) val av en revisor och en revisionssuppleant för granskning av det löpande årets räkenskaper ;

7) övriga framställningar som gjorts till årsmötet.

 

7§ STYRELSEN

Föreningens styrelse består av åtta (8) ledamöter och fyra (4) suppleanter. Av dessa väljs sex (6) ledamöter och två (2) suppleanter vid föreningens årsmöte. De ordinarie ledamöterna väljs för tre år så att två av dem är i tur att avgå årligen. Suppleanterna väljs för två år så att den ena av dem är i tur att avgå årligen. Två ledamöter och två suppleanter utses av Borgå stad.

Bland sina medlemmar utser styrelsen ordförande och viceordförande. Styrelsen är beslutför då minst fem (5) medlemmar är närvarande. Styrelsen sammanträder på ordförandens eller vid förfall för honom på viceordförandens kallelse, eller om minst två (2) styrelsemedlemmar kräver det.

 

8§ MUSEETS VERKSAMHET

Styrelsen fastställer reglemente för museets verksamhet och anställer en museidirektör och övrig ordinarie museifacklig personal.

Museets verksamhet leds av en museidirektör till vars uppgifter även hör att förbereda och föredra ärenden för styrelsemötena, verkställa besluten och fungera som styrelsens sekreterare. Museidirektören har yttranderätt vid styrelsemötet.

En representant för museets personal har rätt att närvara vid styrelsens möten. Representanten har yttranderätt vid mötet.

 

9§ TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med museidirektören eller annan person som styrelsen därtill utsett.

 

10§ VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSPERIOD SAMT REVISION

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs vid årsmötet en revisor och en revisorssuppleant. En revisor och en revisorssuppleant utses av Borgå stad.

 

11§ ÄNDRINGAR AV STADGARNA

Dessa stadgar kan ändras vid föreningsmöte om meddelande om ändring ingått i möteskallelsen och om ändringen biträtts av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

12§ UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om föreningens upplösning skall göras vid årsmöte eller vid två möten som hålles med minst en månads mellanrum, om upplösningen vid omröstning biträtts av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

Vid upplösningen av föreningen skall dess samlingar, vilka skall bevaras som museisamlingar, och dess tillgångar överlåtas till en annan likartad inrättning i Finland som befrämjar museala syften i
enlighet med det beslut som fattats av mötet som beslutat om upplösningen.