Markandvändningsprojekt

maankäyttöhankkeet_Sibbesborg

Tag genast kontakt med regionala ansvarsmuseets arkeolog om du planerar markanvändning på eller i närheten av ett fornlämningsområde. Projektet kan förutsätta undersökningar och ansökning av ett skilt rubbningstillstånd, eller alternativt att markanvändningen inte kan tillåtas. Behandlingen av frågan och möjliga undersökningar tar sin tid och bör beaktas i projektets tidtabell.          

Då det gäller privata markägares mindre byggnads- och arbetsprojekt kan de arkeologiska undersökningarna utföras av Museiverkets provgrävningsgrupp. Staten står i dessa fall för undersökningskostnaderna. Det regionala ansvarsmuseets arkeolog gör en uppdragsansökan till provgrävningsgruppen. Provgrävningsgruppen agerar i hela landet, vilket gör att ansökningen skall göras i god tid innan man kan gå vidare med markanvändningsprojektet. 

Museiverkets ansvarsområde

Gällande det arkeologiska kulturarvet beviljar Museiverket undersökningslov och lov om rubbning av fasta fornlämningar samt ger utlåtande för projekt av riksintresse samt i skilt specificerade fall. https://www.museovirasto.fi/sv/kulturmiljo