Hjärtat i tiden

Museum med regionalt ansvar i östra Nyland

Välkommen

Borgå museum fungerar som museum med regionalt ansvar i östra Nyland.

Verksamhetsområdet

Askola
Lappträsk
Pukkila
Borgnäs
Lovisa
Sibbo
Borgå
Mörskom
Askola
Lovisa
Borgå
Mörskom
Borgnäs
Pukkila
Lappträsk
Sibbo

Uppifter

• Kulturmiljöarbete
• Regional museiverksamhet

Ansvarsmuseets uppgifter grundar sig på museilagen och är avgiftsfria för kunderna.

 

Kulturmiljöarbete

Till kulturmiljön hör per definition den miljön som människan under tidens gång format. Till den hör bland annat fornlämningarna, byggnaderna och landskapen samt farlederna. Museet verkar som sakkunnig i frågor angående kulturmiljön, ger utlåtanden, deltar i myndighetsförhandlingar samt handleder, utvecklar och befrämjar värnandet av kulturmiljön. Museet arbetar även med att arkivera och tillgängliggöra, i digitalt format, informationen om kulturmiljön.

Arkeologi

Arkeologi i Borgå museum

Arkeologen ger utlåtanden i egenskap av sakkunnig för det arkeologiska kulturarvet gällande sådana projekt och planer som föranleder förändringar i miljön.

Lue lisää

Fornlämningar

En fornlämning är en konstruktion som uppstått som följd av forntida mänsklig verksamhet. Fornlämningar är automatiskt skyddade enligt fornminneslagen.

Lue lisää

Om du hittar ett föremål

Lösa föremål som är över 100 år gamla som hittas i jorden hör enligt lagen till staten och man bör ofördröjligen meddela fyndet till museimyndigheten.

Lue lisää

Markandvändningsprojekt

Tag genast kontakt med regionala ansvarsmuseets arkeolog om du planerar markanvändning på eller i närheten av ett fornlämningsområde.

Lue lisää

Regional museiverksamhet

Inom östra Nylands region verkar över 30 på frivillighetsbasis verkande, icke-professionella, lokalmuseer. Regionens museiverksamhet befrämjas genom att stöda lokalmuseernas verksamhet genom rådgivning och skolning samt genom att förstärka samarbetet mellan museerna. Utöver detta befrämjas även digitaliseringen av museerna. Borgå museum agerar även som sakkunnig för kulturarvet inom regionen. 

Borgå museum​

Porvoonmuseo_hero

Borgå Museum är ett av Finlands äldsta museer. Museet grundades år 1896 och har sedan dess förvaltats av Borgå museiförening rf. Museet värnar, förvaltar, forskar och förmedlar Borgås och Östra Nylands områdets materiella och immateriella kultur- och naturvetenskapliga arv.