Information för donatorer

Borgå museums samlingar har till största del utökats genom donationer. Samlingarna utökas i enlighet med museets samlingspolitiska program, som avgör om donationen kan införlivas i museets samlingar. 

RuneberginKoti

Borgå museums samlingar har till största del utökats genom donationer. Samlingarna utökas i enlighet med museets samlingspolitiska program, som avgör om donationen kan införlivas i museets samlingar. 

Till museet kan man erbjuda enskilda föremål, fotografier, naturhistoriska preparat eller övrigt material, även större helheter. Donationens bakgrundsinformation är av högsta vikt. Föremålens tillverknings- och brukshistoria, fotografiernas identifierade personer och platser samt de naturhistoriska preparatens insamlingstider och -platser ökar donationens värde ur museets synvinkel. 

Donatorn överlåter all ägande-, användnings- och förfoganderätt över donationen till museet utan ersättning. Donatorn bör vara behörig att göra donationen. 

Föremålet som ska doneras bör inte repareras, rengöras eller förbättras på något sätt och vis före donationen.

Angående donationer avtalas möte med museets kansli. Donationer tas ej emot i museets utställningsutrymmen.

Du kommer väl ihåg att enligt lagen om fornminnen är föremål fredade och tillhör staten ifall de hittats i mark eller vatten och är mer än hundra år gamla. Angående dylika fynd bör man meddela Museiverket. Fornlämningar förklaras fredade omedelbart då de påträffas.