Ryggradsdjur

Museets samlingar av inhemska ryggradsdjur innehåller såväl monterade objekt som för vetenskapen konserverade exemplar. 

Samlingens största och vackraste del är den så kallade K. E. Kivirikkos dublettsamling som består av monterade fåglar och däggdjur. Professor Kivirikko är vida känd som forskare och författare till en mängd vetenskaplig litteratur, men också som en skicklig djurkonservator. Hans egentliga samling bevaras i Naturhistoriska centralmuseet i Helsingfors. Han skapade sina samlingar under åren 1880–1940. 

En mycket värdefull del av samlingarna är också enheten av fågelägg. Museets samling består av uppskattningsvis 1 000 ägg från 500 reden. Äggen är i huvudsak insamlade före medlet av 1900-talet, vilket nog beror på att Borgå museums samlingar består av donationer. Redan år 1923 fridlystes de första fågelarterna samt deras bon och ägg i Finlands första naturskyddslag. Äggsamlandet var därmed inte längre tillåtet för privatpersoner, och idag är det strängt förbjudet att samla vilda fåglars ägg!

Borgå museum innehar förvisso också andra typer av preparat från ryggradsdjur: skelett, skinn och vätskepreparat.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

luonnontiede_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_03

Geologiskt material

Borgå museums geologiska samling består av mineraler och stenarter från olika delar av Finland. Museets utländska prover består av både slipade och naturliga halvädelstenar, samt fossiler.

_DSC1035-KariHolopainen

Ryggradslösa djur

Bland de olika typerna av objekt i museets naturhistoriska samlingar står insekterna för det överlägset största individantalet, och bland dem fjärilarna.

luonnontiede_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_03

Svampar och lavar

Svampar och lavar är varken växter eller djur, och det krävs inte mycket för att de skall bevaras. De insamlade proven pressas inte, utan torkas.

Växter

Borgå museum har omfattande växtsamlingar sk. herbarier. De flesta växterna är pressade, torkade och fästa på papper. Mossor däremot pressas i allmänhet inte, utan förvaras torkade i individuella kuvert.